Ut­vi­der pro­duk­sjo­nen ogan­set­ter fle­re

De to sis­te åre­ne har sal­get av royalim­p­reg­ner­te tre­va­rer fra Mar­nar Bruk nes­ten dob­let seg. Nå ut­vi­des pro­duk­sjo­nen be­trak­te­lig for å dek­ke be­ho­vet.

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RICHARD NODELAND richard.nodeland@fvn.no

– Et­ter­spør­se­len etter royalim­p­reg­ner­te tre­va­rer har vokst vel­dig de sis­te åre­ne, for­tel­ler dag­lig leder ved Mar­nar Bruk, Es­pen Birke­land.

Ved pro­duk­sjons­lo­ka­le­ne på Hed­de­land in­du­s­tri­om­rå­de et par kilo­me­ter nord for Øysle­bø i Mar­nar­dal står stab­ler på stab­ler av rå­va­rer og fer­dig­va­rer på hver sin side av be­drif­ten.

NÆR DOBLING

Birke­land har nett­opp las­tet en trai­ler full av royalim­p­reg­ner­te tre­va­rer før han tar Fædre­lands­ven­nen med på en tur rundt i fab­rik­ken.

I fjor om­sat­te Mar­nar Bruk for 90 mil­lio­ner kro­ner og satt igjen med et over­skudd før skatt på drøye fem mil­lio­ner. To år tid­li­ge­re, i 2014, lå om­set­nin­gen på 56 mil­lio­ner.

– Av er­fa­ring vet jeg at det er vans­ke­lig å tje­ne de størs­te pen­ge­ne når man vokser, men vi har dyk­ti­ge ansatte og har vært hel­di­ge i mar­ke­det, fort­set­ter Birke­land.

Pro­ses­sen der tre­vir­ket trykk­im­preg­ne­res og der­et­ter olje­ko­kes og tør­kes un­der va­ku­um tar om lag et halvt døgn og fore­går på sam­le­bånds­me­to­den.

– Vi lag­rer ube­hand­let tre på nord­si­den, kjø­rer det gjen­nom trykk­im­preg­ne­ring og royal­be­hand­ling i pro­duk­sjo­nen før det fer­di­ge pro­duk­tet kom­mer ut på sør­si­den, for­tel­ler Birke­land.

I fjor ble 18.000 ku­bikk royal­be­hand­let tre­last, til­sva­ren­de 400 trai­ler­lass, pro­du­sert ved Mar­nar Bruk.

ØKEN­DE ETTERSPØRSEL

Og et­ter­spør­se­len er øken­de.

I sep­tem­ber i fjor ble pro­duk­sjo­nen ut­vi­det med en fem­te trykk-ko­ker, og i lø­pet av sam­me må­ned i år skal trykk-ko­ker num­mer seks og sju i helt nytt bygg stå fer­dig. Et nytt høv­le­ri sto fer­dig for et par år si­den, da le­ve­ran­se­ne fra Byg­lands­fjord Sag ik­ke var nok for å dek­ke et­ter­spør­se­len.

– Vi ser en end­ring i mar­ke­det der folk etter­spør leng­re leve­tid og mind­re ved­li­ke­hold på kled­nin­ger, ter­ras­ser og bryg­ger, for­tel­ler Birke­land.

NYE TRYKK-KOKERE

At be­drif­ten de sis­te åre­ne også har ut­vi­det farge­sor­ti­men­tet med

grått og sort, har også blitt tatt godt imot i mar­ke­det.

– Vi ut­vi­det pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten med 25 pro­sent i fjor, og øker med nye 40 pro­sent i år. Der­som veks­ten fort­set­ter har vi også plass til yt­ter­li­ge­re to trykk­ko­ke­re, som vil bety en pro­duk­sjons­vekst på snaue 30 pro­sent på top­pen av det al­le­re­de plan­lag­te, for­tel­ler en of­fen­siv Birke­land.

Pro­duk­sjons­veks­ten fø­rer også til fle­re ansatte

– Vi har stil­lings­an­non­ser ute for øye­blik­ket og ser for oss å an­set­te to-tre per­soner i lø­pet av året, sier Mar­nar Bruk-sje­fen, som har 24 ansatte på løn­nings­lis­ta per i dag.

FAMILIEBEDRIFT

Es­pen Birke­land har vært øvers­te leder i be­drif­ten si­den mars 2011, da han tok over etter fa­ren Per Mar­tin Birke­land. Det er også Birke­land-fa­mi­li­en, via Pe­pe Ut­vik­ling AS, som er ma­jo­ri­tets­ei­er i Mar­nar Bruk med 52 pro­sent av ak­sje­ne. Leif Hü­bert står for de sis­te 48 pro­sen­te­ne.

Kun­de­ne til Mar­nar Bruk er bygge­vare­for­ret­nin­ger fra Finn­mark i nord til Vest-ag­der i sør, mens kon­kur­ren­te­ne i ho­ved­sak er Møre­tre, Alv­dal Skur­lag og Mo­el­ven.

– Det er et mar­ked pre­get av tøff kon­kur­ran­se, men vi har li­ke­vel klart å vokse på alle om­rå­der, kom­men­te­rer Birke­land.

– Så da pas­se­rer dere 100 mil­lio­ner i om­set­ning i år?

– Det gjør vi, men med hvor mye tør jeg ik­ke si ennå, sva­rer Birke­land og smi­ler lurt.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Es­pen Birke­land, dag­lig leder ved Mar­nar Bruk, hen­ter ut fire pak­ker med upig­men­tert royal­be­hand­let tre­vir­ke fra trykk-ko­ke­ren.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Førs­te stopp for tre­vir­ket er trykk­sy­lin­de­ren. Her pres­ses im­preg­ne­ringssal­ter som be­skyt­ter mot sopp og in­sek­ter helt inn til kjerne­veden un­der trykk. Drifts­ope­ra­tør Mag­nus Grime­stad pas­ser på at det hele går greit for seg.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

To nye trykk-kokere som vil øke pro­duk­sjons­ka­pa­si­te­ten med 40 pro­sent er på plass i Mar­nar Bruks nye lo­ka­ler.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

Dag­lig leder Es­pen Birke­land er høyt og lavt på Mar­nar Bruk og har kon­troll på det mes­te som fore­går.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.