Eni­ge om tak på olje­pro­duk­sjo­nen i Ni­ge­ria

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ko­mi­te­en av land som over­vå­ker OPECS kutt­av­ta­le fra no­vem­ber, skal være eni­ge om et tak på olje­pro­duk­sjo­nen i Ni­ge­ria, mel­der E24.

Ni­ge­ria og Li­bya har vært unn­tatt ved­ta­ket om å set­te et tak på hvor mye olje Opec-lan­de­ne pro­du­se­rer. Også Russ­land har slut­tet seg til av­ta­len, som skal hind­re at oljeprisen syn­ker.

Iføl­ge E24 før­te ny­he­ten til at oljeprisen steg man­dag. Et fat nord­sjø­olje kos­tet man­dag for­mid­dag 48,47 dol­lar fa­tet, noe som var en opp­gang på 1,36 pro­sent.

Ni­ge­ria har si­den i fjor økt sin pro­duk­sjon med 11 pro­sent til 1,73 mil­lio­ner fat per dag. Ta­ket set­tes nå på 1,8 mil­lio­ner fat per dag. Be­slut­nin­gen skal ha blitt tatt i sam­råd med ni­ge­ri­ans­ke myn­dig­he­ter.

Ni­ge­ria og Li­bya fikk i førs­te om­gang unn­tak fra av­ta­len for at de skul­le få øko­no­mi­en på fote etter fle­re år med krig og uro.

Saudi-ara­bia ba man­dag OPECS med­lems­land om raskt å ret­te seg etter av­ta­len om pro­duk­sjons­kutt, mel­der ny­hets­by­rå­et Reu­ters.

Lan­det del­tok man­dag på et møte i St. Petersburg sam­men med Russ­land, Ku­wait, Ve­ne­zu­e­la, Al­ge­rie og Oman, som alle sit­ter i ko­mi­te­en som skal over­våke at lan­de­ne be­gren­ser olje­pro­duk­sjo­nen. Ko­mi­te­en har makt til å fore­slå til­tak som de and­re lan­de­ne må gjen­nom­føre.

Kut­te­ne før­te i ja­nu­ar til at oljeprisen steg til over 58 dol­lar fa­tet, men den har si­den falt til en pris på 45-50 dol­lar fa­tet etter­som det har tatt len­ger tid enn ven­tet å tøm­me olje­lag­re.

I til­legg har økt olje­pro­duk­sjon som føl­ge av USAS olje­sand­pro­duk­sjon samt øken­de olje­pro­duk­sjon i Ni­ge­ria og Li­bya pres­set oljeprisen ned­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.