Ap lo­ver yr­kes­fag­mil­li­ard

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

Ar­bei­der­par­ti­et lo­ver å be­vil­ge en mil­li­ard til yr­kes­fag i lø­pet av nes­te stor­tings­pe­rio­de – i til­legg til en til­taks­pak­ke for å styr­ke yr­kes­opp­læ­rin­gen og sik­re nok lære­plas­ser.

Av­ta­len in­ne­bæ­rer også et tet­te­re samarbeid mel­lom sta­ten, skole­ei­er­ne og par­te­ne i ar­beids­li­vet. Mid­le­ne vil blant an­net gå til å opp­da­te­re ut­styr og få til en ord­ning med prak­sis­til­skudd.

Par­ti­et lan­se­rer også en til­taks­pak­ke der de blant an­net vil opp­ret­te fle­re stu­die­plas­ser for å hind­re at unge blir stå­en­de uten­for ar­beids­li­vet.

– Hvis unge men­nes­ker blir stå­en­de uten­for ar­beid og opp- læ­ring for len­ge, så kan de bli stå­en­de ute hele li­vet. Som sam­funn har vi ik­ke råd til det. Der­for går Ar­bei­der­par­ti­et (Ap) til valg på en bred pak­ke for å få unge inn i ar­beids­li­vet, sier Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re.

De sju til­ta­ke­ne som Ap lan­se­rer skal sik­re at unge får kom­pe­tan­se for fram­ti­den, at de får hjelp til å kom­me å kom­me inn i ar­beid, og at de får til­rette­leg­ging ved be­hov. Blant an­net skal fle­re læ­re­re per elev, fle­re stu­die­plas­ser og fi­nan­sie­ring av fle­re til­taks­plas­ser bi­dra til det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.