Svak kjø­ling av veks­ten i euro­so­nen

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Øko­no­mi­en i de 19 euro­sone­lan­de­ne kjøl­te seg noe ned i juli­var­men, vi­ser en ny rap­port. Men opp­gan­gen hol­der seg li­ke­vel på et re­la­tivt høyt nivå his­to­risk sett, vi­ser rap­por­ten, som Den euro­pe­is­ke sen­tral­ban­ken (ESB) føl­ger med ar­gus­øyne. Veks­ten sis­te kvar­tal var på 0,6 pro­sent, svakt ned fra pro­gno­sen på 0,7 pro­sent. Rap­por­ten kan bli vik­tig for Esb-sjef Ma­rio Drag­hi for å be­stem­me når ban­ken skal be­gyn­ne å trek­ke til­ba­ke mo­ne­tæ­re sti­mu­li, som kjøp av stats­ob­li­ga­sjo­ner.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.