Stat­oil åp­net kon­tor i Ne­der­land etter norsk skatte­re­form

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - NTB

●● Etter nye skatte­reg­ler i Nor­ge fra 2012, dri­ves mye av den in­ter­na­sjo­na­le virk­som­he­ten til Stat­oil fra Ne­der­land. Hen­sik­ten er å unn­gå dob­belt­be­skat­ning.

Den in­ter­na­sjo­na­le virk­som­he­ten i land som blant an­net Bra­sil, Ca­na­da, Ve­ne­zu­e­la, De for­en­te ara­bis­ke emi­ra­ter, In­dia og Tyr­kia sty­res fra et kon­tor med 15 ansatte i Rot­ter­dam, som sty­rer 39 uli­ke hol­ding­sel­ska­per for Stat­oil, skri­ver Da­gens Næ­rings­liv.

Selv om Stat­oil har mi­ni­malt med ak­ti­vi­tet i Ne­der­land har sel­ska­pet de sis­te fire åre­ne slu­set fle­re ti­tall mil­li­ar­der kro­ner gjen­nom kon­to­ret i Rot­ter­dam til land over hele ver­den, skri­ver avi­sen. År­sa­ken skal være en norsk skatte­re­form fra 2012 som in­ne­bar at Stat­oil ik­ke len­ger kun­ne trek­ke fra kost­na­der i uten­lands­virk­som­he­ten mot den nors­ke skat­ten sel­ska­pet be­tal­te.

Stat­oil, som ei­es med 67 pro­sent av sta­ten, valg­te der­for å opp­ret­te et eget kon­tor i Ne­der­land for å unn­gå å be­ta­le dob­bel skatt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.