Uro­en i Je­ru­sa­lem

Faedrelandsvennen - - MENING - AR­NE SOLLIE

På grunn av all uro og vold i det NRK og Bør­ge Bren­de kal­ler den is­ra­elsk ok­ku­per­te de­len av Je­ru­sa­lem må man und­res over hvor kunn­skaps­løs det går an å være.

●● Ara­ber­ne på­står som en del av usan­ne på­stan­der at Is­rael in­gen ret­ter har til tem­pel­høy­den der Al Ak­sa-mos­ke­en lig­ger. Det må jo være mot bed­re vi­ten­de.

I 2. Sa­mu­els bok kap. 24 kan vi lese at kong Da­vid kjøp­te Arav­nas treske­plass for 50 se­kel sølv for å bygg et al­ter for Her­ren. I Førs­te Krø­ni­ker­bok 21,24 kan vi å lese at hele plas­sen sei­ne­re ble kjøpt av kong Da­vid som tomt til temp­let for 600 se­kel gull etter vekt. Han ble til­budt det hele som en gave, men sa nei takk.. Han vil­le kjø­pe plas­sen for full pris. Han vil­le ik­ke gi det til Her­ren og ik­ke bren­ne brenn­of­fer for noe han had­de fått for in­tet.

På 900-tal­let før Kris­tus byg­get så kong Salo­mo det førs­te tem­pel der Al Ak­sa-mos­ke­en lig­ger i dag. Det­te temp­let ble øde­lagt av Ne­bu­kane­ser den 2., men ble gjen­opp­byg­get om lag 515 år før Kris­tus. Det­te temp­let ble så full­sten­dig ra­sert av ro­mer­ne 70 år etter Kris­tus.

Som vi ser har alle temp­le­ne blitt reist på tem­pel­høy­den. På den tom­ten som var kjøpt og be­talt. Man kan vel si at vi har so­lid his­to­risk do­ku­men­ta­sjon for at Je­ru­sa­lem har en his­to­rie på 4000 år.

Mu­ham­med ble født man­ge år etter det­te og døde i en al­der av 62 år. Å på­stå at Is­rael ik­ke har noen som helst ret­tig­he­ter til tem­pel­høy­den er en grov for­vreng­ning og usann­het fra ende til an­nen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.