Sis­te strek er satt med pen­sel

Gerd Fri­vold har ett stort øns­ke. At noen vil ha ma­le­ri­ene hun har skapt.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: LARS HOLLERUD lars.hollerud@fvn.no

– Det er bare å ta kon­takt, sier kvin­nen som har pas­sert 70 år og fø­ler hun har nådd et nytt vei­skil­le i li­vet.

Helst vil hun at en in­sti­tu­sjon el­ler pri­vat­per­son tar flest mu­lig, slik at ma­le­ri­ene kan gi et til­nær­met hel­het­lig bil­de. Og vil noen gi litt til­ba­ke, er også det i or­den.

Det var ved det for­ri­ge sto­re vei­krys­set, for 30 år si­den, hun fant gle­den ved å for­mid­le tan­ker og fø­lel­ser på ler­ret.

– Ska­per­tran­gen har gitt meg ko­los­salt mye. Frem­for alt har den ført meg ut på en ån­de­lig in­te­gre­rings­rei­se. Men nå er ti­den in­ne til å gjø­re noe an­net.

– Hva da?

– Det vet jeg ik­ke. Det er det som er så spen­nen­de.

Sier Fri­vold som ik­ke har an­nen kunst­ne­risk ut­dan­nel­se, an­net enn ett og an­net kurs.

Til gjen­gjeld er hun ut­dan­net fri­sør­mes­ter.

– Jeg had­de egen fri­sør­sa­long i Kris­tian­sand, da jeg for 30 år si­den øns­ket å gjø­re noe helt an­net. Si­den har jeg blant an­net vært flykt­nings­ek­re­tær i Flekke­fjord og miljø­ar­bei­der for ute­kon­tak­ten i Man­dal. Det var en vei­le­der som an­be­fal­te Øland. Og det var på den svens­ke øya jeg opp­da­get gle­den ved å male.

Si­den har Gerd Fri­vold len­ge bodd i Spa­nia og i stor grad reist. Men ald­ri uten ma­ler­kas­se, ler­ret og staf­fe­li.

Hun kan se til­ba­ke på se­pa­rat­ut­stil­lin­ger i Grim­stad, Sve­ri­ge, Kris­tian­sand, Trond­heim, Spa­nia, Lillesand og Dram­men, i til­legg til fem gruppe­ut­stil­lin­ger.

Men nå er den sis­te stre­ken satt med pen­sel.

– Jeg har ald­ri malt etter mo­ti­ver uten­fra. Bare in­nen­fra. Bil­de­ne er ka­na­li­sert som en men­nes­ke­lig rei­se på jor­den med en rød tråd av kjær­lig­het og med sje­len som den egent­li­ge pen­se­len, sier Gerd Fri­vold.

FOTO: LARS HOLLERUD

Gerd Fri­vold har mer enn 100 akryl­ma­le­ri­er hun vil gi bort. Helst så raskt som mu­lig.

FOTO: LARS HOLLERUD

Ak­ku­rat nå tar ma­le­ri­ene all til­gjen­ge­lig plass i lei­lig­he­ten. Og vel så det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.