Ven­ter over 12.000 til årets folke­fest

Faedrelandsvennen - - KULTUR - KRISTIAN HOLE

Bil­lett­sal­get til Ca­nal Stre­et går unna. Karl Ove Knaus­gård, Bjørn Eids­våg og Pol­len-kon­ser­ten er noen av årets høyde­punk­ter.

– Bil­lett­sal­get lig­ger fak­tisk enda bed­re an enn i fjor, så det ser ut som det kom­mer i over- kant av 12.000 til sam­men i år, for­tel­ler fes­ti­val­sjef Mats Aron­sen til Fædre­lands­ven­nen.

Fra ons­dag til lør­dag bra­ker årets fes­ti­val løs i Arendal. Øverst på pla­ka­ten tro­ner blant and­re Karl Ove Knaus­gård, Bjørn Eids­våg og Aur­ora.

– En an­nen pro­gram­post jeg vil trek­ke fram er Pol­len-kon­ser­ten på lør­dag, som er et samarbeid med 14 res­tau­ran­ter i om­rå­det. I år har vi hen­tet inn ar­tis­ter som Unge Fer­ra­ri, Pa­per­boys og Gab­ri­el­le, som pri­mært ret­ter seg mot et yng­re pub­li­kum.

Aron­sen trekker også fram pro­gram­pos­ten «Bok­bad & rock», hvor Fædre­lands­ven­nens kul- tur­re­dak­tør, Ka­ren Kris­ti­ne Blåge­stad, skal in­ter­vjue blant and­re Yng­ve og Karl Ove Knaus­gård, Frode Gryt­ten og Pe­dro Car­mo­na Al­va­rez om lit­te­ra­tur og mu­sikk.

– Det­te er en spen­nen­de pro­gram­post si­den det er førs­te gan­gen vi kjø­rer et slikt bok­bad. De 400 or­di­næ­re plas­se­ne ble ut­solgt vel­dig fort, men vi skal også sel­ge noen eks­tra­bil­let­ter i dø­ra.

Iføl­ge lang­tids­var­se­let til nett­ste­det YR ser det ut som at årets fes­ti­val blir en sol­fylt run­de med et snitt på 19 gra­der, med unn­tak av tors­dag hvor det er meldt regn og noen gra­der kal­de­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.