En fa­mi­lie i Euro­pas mal­strøm

Faedrelandsvennen - - KULTUR - ALF KJETIL IGLAND

ERINDRINGER Pi­ken fra Euro­pa. En fa­mi­lies rei­se gjen­nom det 20. år­hund­re

Ja­na Weide­mann Pax

Det var en tid. Pra­has res­tau­ran­ter og Mol­daus bredd var ram­men om ho­tell­fa­mi­li­ens liv og vir­ke. Slik kun­ne det fort­satt, men hel­ler ik­ke fa­mi­li­en Gráf kun­ne unn­slip­pe his­to­ri­ens mal­strøm. De men­nes­ker som har makt til å for­me his­to­ri­en, en fø­rer her, en krigs­her­re der, børs­ter bort skjeb­ner som rusk på jakke­sla­get.

Etter tur­bu­len­te krigs­år i Tsjekko- slo­va­kia for­la­ter den 18 år gam­le Han­dula hjem­lan­det for å stu­de­re i Nor­ge. Snart fal­ler jern­tep­pet, og hun vel­ger det nye lan­det som hjem for sitt vi­de­re liv. Hun stif­ter fa­mi­lie med norsk ek­te­fel­le, blir lek­tor på Lil­le­ham­mer. På hen­nes eld­re da­ger be­stem­mer dat­te­ren seg for å ven­de til­ba­ke til fa­mi­li­ens his­to­rie i Mel­lom-euro­pa.

Moren har lite snak­ket om de fjer­ne åre­ne, men nå blir hun kunn­skaps­kil­de. Dat­te­ren, bi­blio­te­ka­ren Ja­na Weide­mann (f. 1958), gjen­for­tel­ler nøk­ternt, men med takk­nem­lig­he­tens var­me. Hun kjen­te eld­re fa­mi­lie­med­lem­mer gjen­nom fe­rie­be­søk, men bare moren kun­ne byg­ge den bro­en hun treng­te til de in­ners­te fa­mi­lie­hem­me­lig­he­te­ne og den tsjek­kis­ke kul­tu­ren.

Fa­mi­lie­his­to­ri­en pre­ges av krigs­åre­ne. Beste­mo­ren og en grand­tan­te var fengs­let av Ges­ta­po i Ber­lin i en pe­rio­de. Et pen­sjo­nat fa­mi­li­en drev ved Mol­dau, ble åsted for en lik­vi­da­sjon styrt av Rein­hard He­ydrich, «slak­te­ren fra Pra­ha». Grand­tan­ten var i noen år sam­bo­er med Ot­to Stras­ser, na­sjo­nal­so­sia­lis­ten som Hit­ler eks­klu­der­te fra par­ti­et sitt.

Sto­re hen­del­ser pre­get og til dels rys­tet lan­det gjen­nom et tur­bu­lent år­hund­re. Når for­fat­te­ren re­fe­re­rer til Sme­ta­nas vak­re sym­fo­ni Mol­dau, der vann­mas­se­ne for­mes av elve­leiet, fra de bre­de, stil­le par­ti­ene til tur­bu­len­te stryk, min­ner den om his­to­ri­ens mal­strøm, slik den for­met li­vet og skjeb­nen til Euro­pas barn, ett av dem pi­ken som mot li­vets slutt med sin sis­te men­ta­le kraft er­ind­rer de fjer­ne åre­ne.

En gang skal en gutt fra Af­gha­ni­stan og en pike fra Sy­ria for­tel­le hvor­dan det­te år­hund­ret for­met de­res skjeb­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.