10 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

25. Juli 2007

● Huns­fos Fab­rik­ker har kos­tet de sveit­sis­ke ei­er­ne hele 719 mil­lio­ner kro­ner si­den 1999. Champ Pa­per Group sprøy­ter fort­satt ka­pi­tal inn i Ven­ne­sla-be­drif­ten. De røde tal­le­ne for fjor­året var på hele 159 mil­lio­ner kro­ner. Av det­te var 121 mil­lio­ner kro­ner av­skriv­ning, som er en ver verdi­re­duk­sjon i an­leg­get. Men de har åpen­bart ik­ke til hen­sikt å kas­te inn­hånd­kle­et, ei­er­ne av Huns­fos Fab­rik­ker. – 2006 var et eks­tremt år. I 2007 går det mye be­dr re. Å sten­ge dø­re­ne er helt uak­tu­elt, sier d den nye Huns­fos-di­rek­tø­ren, Per Fod­næss. I 20 2006 over­før­te de sveit­sis­ke ei­er­ne 130 mil­lione oner kro­ner te­le­gra­fisk og kvit­tet seg med mye langs lang­sik­tig gjeld. En kil­de ved be­drif­ten for­tel­ler om op­ti­misme­op og at pro­ble­met ak­ku­rat nå er å skaf­fe nok folk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.