Jeg plei­er å kom­me til en del sjan­ser – men er ik­ke kjent for å om­set­te dem.

Henrik Robstad (26) sco­ret søn­dag sitt førs­te mål i Start­drak­ta – 550 da­ger etter at han sig­ner­te for klub­ben.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: NICOLAI GAUSTAD OLSEN nicolai.olsen@fvn.no

– Det var jam­men på tide, smi­ler Henrik Robstad etter 2–1-sei­e­ren over Kongs­vin­ger på Spare­ban­ken Sør Are­na søn­dag.

Ven­stre­back­en har kom­met til fle­re gode sco­rings­mu­lig­he­ter, både i elite­se­ri­en i fjor og 1. di­vi­sjon i år. Men han har truf­fet sten­ge­ne, el­ler så har en god keeper­pre­sta­sjon hind­ret nett­sus for 26-årin­gen. Søn­dag, 550 da­ger etter over­gan­gen fra Jerv til Start, satt den en­de­lig for ven­stre­back­en fra Hå­nes.

– Jeg er en spil­ler som plei­er å kom­me til en del sjan­ser – men jeg er ik­ke kjent for å om­set­te dem. Det var utro­lig dei­lig å se at bal­len gikk inn, sær­lig etter­som det var star­ten på snu­ope­ra­sjo­nen, for­kla­rer Start-spil­le­ren.

– PERFEKT SLÅTT INNLEGG

Henrik Robstad og Da­ni­el Aase har kom­bi­nert for fle­re mål da de spil­te sam­men på venstre­si­den i Vind­bjart for noen år til­ba­ke. Søn­dag var det nett­opp den duo­en som sto bak Starts ut­lig­nings­mål.

Etter 67 mi­nut­ter slo Aase et strå­len­de fri­spark inn foran må­let til Kongs­vin­ger. Det var hardt og pre­sist slått mot bakre stol­pe. Robstad kom seg fri på og hea­det bal­len via tverr­lig­ge­ren og inn.

– Jeg sto og vin­ket bak i fel­tet, men jeg vet ik­ke om Da­ni­el så meg. Vi har øvd en del på død­bal­ler den sis­te uka, og da har jeg fått be­skjed om å an­gri­pe bakre stol­pe – og det fun­ket. Det var et perfekt slått innlegg, og det var bare å sty­re bal­len på mål, sier Robstad, og leg­ger til:

– Jeg gjor­de en del enk­le pas­nings­feil i for­kant av må­let, så jeg ble litt eks­tra ag­gres­siv for å ret­te det opp. Jeg er ik­ke kjent som noen stor hode­spil­ler, men den ag­gres­si­vi­te­ten var kan­skje det lil­le eks­tra jeg treng­te.

– Det var et flott mål – vel­dig vik­tig at han var der han skul­le være på død­bal­len, sier Start-tre­ner Stei­nar Pe­der­sen.

Da­ni­el Aase had­de kun i tan­ke­ne at bal­len skul­le slås hardt mot ba­kers­te stol­pe. Og han var litt eks­tra glad for å se at det var Robstad som om­sat­te inn­leg­get i sco­ring.

– Det er et mål han har job­bet hardt for. Han har kom­met svært nære tid­li­ge­re. Så å se at den gikk inn den­ne gan­gen, var utro­lig dei­lig. Det må­let snud­de kam­pen, sier Aase.

HJEMMEDEBUT MED ASSIST

Tre av fire mål­po­eng mot Kongs­vin­ger kom fra tid­li­ge­re Vind­bjart-spil­le­re. Aase til Robstad, og på det and­re må­let var det hjem­me­de­bu­tan­ten Tho­mas Zer­nichow som dyt­tet bal­len til match­vin­ner Es­pen Børuf­sen.

Vigør-gut­ten fikk sju mi­nut­ter i borte­kam­pen mot Kongs­vin­ger (2–0-sei­er), men fikk først vist seg fram for hjemme­pub­li­kum­met søn­dag.

– Jeg har ven­tet len­ge og job­bet hardt for det­te, så det var dei­lig å få sjan­sen – og ik­ke minst ta mu­lig­he­ten på en god måte, sier Zer­nichow.

– Jeg kjen­ner Tho­mas godt, og vi har snak­ket mye sam­men om hans si­tua­sjon i la­get. Han er en vel­dig ty­pisk indre­lø­per, og det er en po­si­sjon vi ik­ke har brukt tid­li­ge­re. Nå som vi har end­ret til 4–3– 3, har han kom­met til sin rett på tre­ning og blomst­ret i den rol­len, sier Da­ni­el Aase.

Førs­te gang Zer­nichow fikk bal­len i bei­na, sat­te han fart og drib­let seg for­bi tre-fire Kongs­vin­ger-spil­le­re før han til slutt ble tak­let. Men det var noe pub­li­kum sat­te stor pris på.

– Jeg fikk en god re­spons pub­li­kum med en gang, noe som gjor­de at jeg fikk den selv­til­li­ten jeg treng­te til å fort­set­te. Jeg skal ta sjan­sen hver gang jeg får den – og for­hå­pent­lig­vis blir det fle­re kam­per ut­over høs­ten, sier 21-årin­gen fra Helle­myr.

FOTO: SCHRØDER, TOR ERIK / NTB SCANPIX

Her hea­der Henrik Robstad inn 1–1-må­let mot Kongs­vin­ger – hans førs­te mål i Start-drak­ta.

FOTO: NTB SCANPIX

Henrik Robstad kun­ne smi­le da han møt­te medie­ne etter Starts 2–1-sei­er mot Kongs­vin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.