Hav­na kre­ver det­te om­rå­det gra­tis

Kris­tian­sand havn KF vil over­ta se­ment­an­leg­get på Silo­kaia veder­lags­fritt. Mot­par­ten kre­ver fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner. Nå blir det retts­sak.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RUNE ØIDNE REINERTSEN rune.o.reinertsen@fvn.no

– Kris­tian­sand havn KF ei­er grun­nen som fab­rikk­an­leg­get, no­en se­ment­si­lo­er og fle­re næ­rings­bygg står på. Feste­kon­trak­ten som re­gu­le­rer for­hol­det, stam­mer opp­rin­ne­lig fra 1960, og gjel- den­de av­ta­le ut­lø­per i 2020. At hav­na da skal over­ta alt sam­men, er al­le eni­ge om. Ue­nig­he­ten, som jeg vil ka­rak­te­ri­se­re som to­tal, drei­er seg om ver­di­er. Hav­na me­ner at de skal få alt sam­men veder­lags­fritt, vår opp­fat­ning er at de må ut med tek­nisk ver­di. Og den er på fle­re ti­talls mil­lio­ner kro­ner, sier ad­vo­kat Yng­ve An­der­sen fra Wige­myr & Co.

Når Kris­tian­sand ting­rett skal ta i sa­ken førs­te gang 29. au­gust, mø­ter An­der­sen for AS Kris­tian­sand Fer­dig­be­tong­fab­rikk. Nav­net til tross, er det et ei­en­doms­sel­skap, eid av fa­mi­li­en som stod bak bygg­vare­han­de­len i det tid­li­ge­re S. Sø­ren­sen. (Ved års­skif­tet 1991/92 ble S. Sø­ren­sen, som da var eid av Leif Hü­bert, med på dan­nel­sen av Bygg Sør, som etter hvert ble en del av da­gens Op­time­ra, red.anm.)

NORCEM OGSÅ SAKSØKT

Kris­tian­sand Fer­dig­be­tong­fab­rikk er so­lid; bok­ført egen­ka­pi- tal ved ut­gan­gen av 2016 var 38,3 mil­lio­ner kro­ner. På sam­me tids­punkt var over 30 mill. plas­sert i ak­sjer, ob­li­ga­sjo­ner og på bok.

Sel­ska­pet er for øv­rig ikke ale­ne om å være saksøkt av Kris­tian­sand havn KF; også mil­li­ard­kon­ser­net Norcem må møte i ting­ret­ten 29. au­gust. Norcem ei­er nem­lig to se­ment­si­lo­er på Silo­kaia og er føl­ge­lig i til­sva­ren­de si­tua­sjon som Kris­tian­sand Fer­dig­be­tong­fab­rikk.

Men som ad­vo­kat An­der­sen po­eng­te­rer:

– Retts­mø­tet 29. au­gust drei­er seg kun om pro­ses­su­el­le ut­ford­rin­ger. Kris­tian­sand havn har krevd et skjønn som vi me­ner det

er for tid­lig å gjen­nom­føre nå, mer enn tre år før feste­kon­trak­ten ut­lø­per. Ret­ten skal føl­ge­lig ta stil­ling til om skjøn­net kan frem­mes al­le­re­de nå, el­ler på et se­ne­re tids­punkt, sier An­der­sen.

– Må SIK­RE FREMDRIFT

Fra Kris­tian­sand havn sin side er havne­di­rek­tør Hal­vard Ag­len klar på hvor­for han har gått til ret­ten.

– Vi må sik­re frem­drif­ten i Ka­nal­byen-ut­byg­gin­gen. Tre år kan kan­skje vir­ke som lang tid, men i sli­ke sam­men­hen­ger er det slett ikke til­fel­le. Vi har ikke kom­met til enig­het med fes­ter­ne og tomte­feste­lo­ven er så­pass fersk at det ikke er man­ge retts­kraf­ti­ge dom­mer å for­hol­de seg til. Så det­te drei­er seg om for­skjel­li­ge opp­fat­nin­ger av kor­rekt lov­an­ven­del­se, for­kla­rer Ag­len.

Han leg­ger til at de­ler av byg­nings­mas­sen står på fes­tet grunn hvor kon­trak­ten egent­lig ut­løp i 2016.

– Men vi kom fram til at vi like godt kun­ne se alt un­der ett og kon­sen­tre­re oss om det som skjer i 2020.

Her lig­ger se­ment­an­leg­get

FOTO: RUNE ØIDNE REINERTSEN

Det­te er stri­dens kjer­ne på Silo­kaia. Grun­nen til­hø­rer Kris­tian­sand havn KF, byg­nin­ge­ne Kris­tian­sand Fer­dig­be­tong­fab­rikk og Norcem. Må hav­na be­ta­le for byg­ge­ne når feste­kon­trak­ten ut­lø­per i 2020 - og i til­fel­le hvor mye? Det er jo i det­te om­rå­det at Ka­nal­byen er un­der ut­vik­ling og se­ment­si­lo­er inn­går nep­pe i pla­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.