Solg­te hu­set for å be­ta­le for dat­te­rens ope­ra­sjon

For 12 år si­den fikk Mia-mar­lena Nord­stok­ke (32) al­vor­lig nakke­ska­de i en ulyk­ke. Moren har nå solgt hu­set for å do­ne­re pen­ger til ope­ra­sjon i ut­lan­det.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - KRIS­TIAN­SAND TEKST: JULIE SØ­REN­SEN MOLVIK julie. molvik@ kr s by. n

I 2005 var Mia-mar­lena Nord­stok­ke (32) i en bil­ulyk­ke på Hov­den, som ga hen­ne al­vor­li­ge nakke­ska­der.

Si­den nakke­ska­den hen­nes ikke har no­en dia­gno­se i Nor­ge, gir ikke sta­ten støt­te til ope­ra­sjon.

Etter tap i ting­ret­ten og lag­manns­ret­ten, og til slutt av­slag i høy­este­rett i juli i fjor, skjøn­te de at det var over.

– Det var et stort ne­der­lag. Jeg li­ker ikke å snak­ke om den pe­rio­den, for­tel­ler Mia fra so­fa­en hjem­me hos mor på Lund.

– Nei, det tok lang tid før vi kom over det, sier mor Mo­na Nord­stok­ke.

Krs­by mø­ter mor og dat­ter i mo­ras nye lei­lig­het på Lund, som hun lei­er. Hun solg­te nem­lig ny­lig bo­li­gen sin i Vågs­bygd, og valg­te å do­ne­re 400.000 kro­ner til Mias ope­ra­sjon.

– Jeg sa nei til pen­ge­ne først. Mam­ma har hele li­vet bodd i et stort hus, også flyt­tet hun til en fancy, stor lei­lig­het i Vågs­bygd. Det føl­tes feil å skul­le ta mam­mas pen­ger, for hun har spart og vært vel­dig øko­no­misk gjen­nom hele li­vet, for­tel­ler Mia.

En streng be­skjed fra en an­satt i Ag­der Parkour, hvor Mia er sjef, gjor­de at hun sa ja.

– Det var en der som sa at «Ag­der Parkour går un­der uten deg, så du tak­ker ja til de pen­ge­ne!»

Den­ne uka be­stil­te hun ope­ra- sjon i Bar­ce­lo­na. Da­to­en er 4. ok­to­ber.

I ja­nu­ar star­tet hun en inn­sam­lings­ak­sjon for å få nok pen­ger til ope­ra­sjo­nen.

– Det er noe av det pin­ligs­te jeg har gjort i hele mitt liv, det å spør­re folk om pen­ger. Men nå har jeg ikke tid til at det kan være flaut len­ger.

– HAR SMER­TER HVER DAG

Ope­ra­sjo­nen kos­ter nem­lig 650.000 kro­ner. Med det de hit­til har sam­let inn, lig­ger hun nå på 450.000.

– Det som er helt sik­kert er at jeg vil få mind­re smer­ter etter ope­ra­sjo­nen, og det er ho­ved­må­let. Nå har jeg smer­ter hver dag, for­tel­ler Mia, som ble ufør da hun var 27 år.

I til­legg til smer­ter, har Mia som føl­ge av ulyk­ken fått kon­sen­tra­sjons­pro­ble­mer, hu­kom­mel­ses­pro­ble­mer og syns­for­styr­rel­ser. Det­te kan også bli bed­re etter ope­ra­sjo­nen.

– Hjer­nen min har sun­ket ned i nak­ken, for å si det en­kelt. Når jeg får ope­rert, så kom­mer hjer­nen på plass igjen, noe som gjør at det mes­te sann­syn­lig­vis vil bli bed­re.

OPE­RA­SJO­NEN TAR SEKS TIMER

Kris­tian­sands­dama for­tel­ler også om søn­nen på 13 år, som har pres­set hen­ne til å være åpen om si­tua­sjo­nen.

– Han gle­der seg nok mest av al­le. Jeg blir jo rusa og helt borte av medi­si­ne­ne, de gjør meg så søv­nig. Han er lei av å høre at mam­ma har vondt og er sli­ten.

Etter at Mia stil­te opp i medi­er med his­to­ri­en sin førs­te gang, ble hun kon­tak­tet av fle­re som had­de hatt nakke­ska­der si­den 80-tal­let.

– Det er gans­ke man­ge som har det, men man hø­rer ikke så mye om det. Der­for er det så vik­tig å få det fram.

Ope­ra­sjo­nen tar rundt seks timer, og det er to ki­rur­ger som skal ut­fø­re ope­ra­sjo­nen. Hun er for­be­redt på at kom­pli­ka­sjo­ner kan opp­stå.

– Jeg var ikke klar for ope­ra- sjo­nen før nå. For hvis det skul­le gå galt, så må jeg vite at søn­nen min er gam­mel nok til å tak­le det som kom­mer. Det er et par som har dødd, men det er jo lite sann­syn­lig. Al­le kom­pli­ka­sjo­ner kan jo opp­stå, for­tel­ler hun.

– Hva skjer hvis dere ikke får sam­let inn nok pen­ger til ope­ra­sjons­da­to­en?

– Nei, vi prø­ver å ten­ke po­si­tivt. Vi kan ikke ten­ke på hva som kan­skje skjer da, er de to eni­ge om.

– KAN BLI DEL­VIS INVALIDISERT

Sak­kyn­dig over­lege i retts­sa­ken til Mia-mar­lena Nord­stok­ke og tid­li­ge­re over­lege i nev­ro­lo­gi ved Riks­trygde­ver­ket, Mag­nus Rob­ber­stad, har hatt pa­si­en­ter til kon­troll etter ut­ført ope­ra­sjon i ut­lan­det.

– Jeg har ikke selv sendt pa­si­en­ter til sli­ke ope­ra­sjo­ner for nak­ken, men jeg har hatt pa­si­en­ter til etter­kon­troll som har gjen­nom­ført ope­ra­sjon. Av 15 pa­si­en­ter, har 14 vært gla­de for ope­ra­sjo­ne­ne, og kjen­ner seg bed­re, for­tel­ler

Rob­ber­stad til Krs­by.

Men han for­tel­ler at ope­ra­sjo­nen ikke er smerte­fri.

– Hvis man vel­ger å ut­fø­re dis­se nakke­ope­ra­sjo­ne­ne, så må nå­si­tua­sjo­nen være svært plag­som. En går ikke til en slik ope­ra­sjon, som man får pla­ger av, med mind­re pla­ge­ne man har fra før av er enda stør­re.

Rob­ber­stad nev­ner no­en av pla­ge­ne som kan opp­stå i etter­kant av ope­ra­sjo­nen: Ube­ha­ge­lig å snu ho­det, vans­ke­lig å kjø­re bil, ga­ping kan bli sterkt re­du­sert, og der­for kan det bli vans­ke­lig å gå til tann­lege og lege.

Det er iføl­ge Rob­ber­stad funk­sjons­hem­nin­ge­ne i etter­kant som er noe av grun­nen til at ki­rur­ger i Nor­ge ikke ut­fø­rer sli­ke ope­ra­sjo­ner.

– Man kan bli del­vis invalidisert av ope­ra­sjo­nen. Man­ge ki­rur­ger kvi­er seg for å ut­fø­re en in­va­li­di­se­ren­de ope­ra­sjo­nen.

IKKE RISIKOFRITT

Han me­ner det er synd man må til ut­lan­det for sli­ke ope­ra­sjo­ner.

– Etter det jeg har sett er det så man­ge som har hatt hjelp og nyt­te av ope­ra­sjo­nen, at jeg syns det er leit det ikke blir ut­ført her i Nor­ge.

Det er ho­ved­sa­ke­lig i Tysk­land, Iran, Spa­nia og USA sli­ke ty­per ope­ra­sjo­ner ut­fø­res.

Rob­ber­stad for­tel­ler at det er en viss ri­si­ko for å dø un­der ope­ra­sjo­nen, for­di to av nakke­puls­åre­ne sit­ter vel­dig nær der det skal skrus inn skru­er.

– Det er ube­hag etter ope­ra­sjo­nen, det er en viss ri­si­ko un­der ope­ra­sjo­nen, men li­ke­vel opp­le­ver pa­si­en­te­ne at det er verdt det der­som smer­te­ne i ut­gangs­punk­tet er uut­hol­de­li­ge.

Det har ikke lyk­kes Krs­by å kom­me i kon­takt med le­gen til Mia-mar­lena Nord­stok­ke el­ler Nakke­for­bun­det.

FOTO: JULIE SØ­REN­SEN MOLVIK

Mia-mar­lena og mora Mo­na har de sis­te åre­ne blitt nære ven­ner, spe­si­elt etter mora flyt­tet til Lund, bare no­en kilo­me­ter unna Mia og søn­nen på 13 år.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.