Drar inn rundt 200.000 i året på å leie ut lof­tet

I åtte år har ekte­pa­ret Lar­sen i Tvi­døb­la­ne i Vennesla delt hjem­met sitt med kjen­te og ukjen­te over­nat­tings­gjes­ter. Slik over­nat­ting øker al­ler mest nå.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG odd.inge.ule­berg@fvn.no

Ekte­pa­ret Liv Tone Dri­ve­nes Lar­sen og Egil Lar­sen gjør gode pen­ger på å dele hjem­me sitt med kjen­te og ukjen­te over­nat­tings­gjes­ter.

– Kjempe­greit. Vi har bare tri­ve­li­ge opp­le­vel­ser. Det har blitt en hobby for oss, sier Egil Lar­sen.

Sam­men med Liv Tone Dri­ve­nes Lar­sen dri­ver han ned­re Ven­ne­slas enes­te hel­års-åpne over­nat­tings­sted, Døb­la­ne Bed and Bre­ak­fast.

INTERNETT

To rom med bad på lof­tet lei­es ut for no­en hund­re kro­ner per per­son per natt. De fles­te gjes­te­ne er folk på gjen­nom­rei­se, men de har også hatt gjes­ter som kom helt fra Ki­na for å se det flot­te Kul­tur­hu­set.

Gjes­te­ne fin­ner Døb­la­ne Bed and Bre­ak­fast på net­tet på uli­ke book­ing­si­der.

– Da vi be­gyn­te i 2009, måt­te vi kjø­pe plass i uli­ke hånd­bø­ker og ka­ta­lo­ger. Nå ord­ner internett i grun­nen alt, men vi har ikke noe med Airbnb å gjø­re, sier Egil Lar­sen.

– Blir dere ikke lei brå­ket og uro­en av å ha folk i eget hjem?

– Nei­da. De so­ver når vi so­ver. Det er bare fint å ha folk bo­en­de i eget hus, sier Liv Tone Dri­ve­nes Lar­sen.

– Det enes­te var­me mål­ti­det vi ser­ve­rer, er kokt egg til fro­kost, sier Egil Lar­sen og ler.

Når Fædre­lands­ven­nen er på be­søk har en «dyre­park-fa­mi­lie» gått til ro på lof­tet, mens et ek­te­par er ven­tet utpå kvel­den.

❞ Det enes­te var­me mål­ti­det vi ser­ve­rer, er kokt egg til fro­kost.

EGIL LAR­SEN, ut­lei­er

SKATTEFRITT

Så len­ge du lei­er ut un­der halv­par­ten av area­let i bo­li­gen din, er inn­tek­te­ne skatte­frie. Ekte­pa­ret Lar­sen gjør et par hund­re tu­sen i året på ut­lei­e­virk­som­he­ten sin. Beg­ge har ful­le job­ber ved si­den av.

– Det vik­tigs­te rå­det er plan­leg­ging. Vi har lært oss at vi må boo- ke hel­ger på hyt­ta og egne fe­rier i god tid. Hvis ikke blir det gjes­te­ne som sty­rer li­vet vårt, sier Liv Tone.

– Og så må du være glad i å vas­ke og skif­te på sen­ger, sky­ter man­nen Egil inn.

Fag­sjef for reise­liv, Sigrid Hel­land, i Vir­ke (ho­ved­or­ga­ni­sa­sjo­nen for tje­neste­næ­rin­ge­ne i Nor­ge) sier Airbnb og and­re for­mer for pri­vat ut­leie er det som øker mest in­nen over­nat­ting i Nor­ge – og fle­re land – i øye­blik­ket.

VIR­KE POSITIV

– Vi ser po­si­tivt på det­te, for­di det øker kon­kur­ran­sen, mang­fol­det og opp­le­vel­se­ne, men vi er opp­tatt av like kon­kur­ranse­vil­kår, sier hun.

Hun sy­nes det er greit med skatte­fri­tak når man lei­er ut rom hjem­me. Ver­re er det når folk kjø­per opp et stør­re an­tall lei­lig­he­ter og lei­er ut på and­re vil­kår enn ho­tel­ler.

– Vi må få like skatte­vil­kår for dis­se, og de må få sam­me krav om å rap­por­te­re som and­re. Vi har ikke gode tall, for­di Sta­tis­tisk Sen­tral­byrå ikke fø­rer sta­ti­stikk for dis­se nye over­nat­tings­ste­de­ne ennå. Men vi vet at det er her mar­ke­det øker mest for ti­den, sier Hel­land.

Mens ho­tel­le­ne om­sat­te for rundt 13 mil­li­ar­der i 2015, ble «hjemme­mar­ke­det» an­slått til et par hund­re mil­lio­ner kro­ner.

PENGESTERKE

Første­ama­nu­en­sis Åsa He­len Grahn ved Uni­ver­si­te­tet i Stav­an­ger har skre­vet dok­tor­grad om kul­tur­tu­ris­me.

– Jeg trod­de at «hjemme­tu­ris­me» skul­le øke enda mer. Det at folk mø­ter folk når de over­nat­ter, har mye ved seg. I ste­det ser vi pengesterke men­nes­ker som kjø- per opp lei­lig­he­ter og lei­er vi­de­re ut, sier hun.

– I Spa­nia har snart ikke span­jo­ler råd til ei­en­dom. Det mes­te sel­ges til ut­len­din­ger. Bed­re re­gu­le­ring og like kon­kur­ranse­vil­kår tvin­ger seg fram. Det som nå skjer er gans­ke øde­leg­gen­de, sier Grahn.

MYE TIL LEIE På SØRLANDET

Hvor man­ge pri­vat­per­soner som lei­er ut egen bo­lig el­ler an­nen ei­en­dom på Sørlandet, er ikke lett å fin­ne ut.

På Book­ing.com var det 43 an­non­ser bare i Kris­tian­sand tirs­dag mor­gen. Rundt halv­par­ten var ho­tel­ler, res­ten var bo­li­ger over hele byen.

På Finn.no var det over 8.000 fe­rie­hus til leie i Nor­ge tirs­dag. Det var 246 an­non­ser i Kris­tian­sand, 190 i Man­dal, 53 i Søg­ne, 62 i Lil­le­sand og 118 i Aren­dal.

FOTO: ODD-INGE ULE­BERG

Egil Lar­sen og Liv Tone Dri­ve­nes Lar­sen lei­er ut rom i eget hjem i Tvi­døb­la­ne. De tje­ner greit på det, og tri­ves med frem­me­de i eget hus. Mar­ke­det bare øker.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.