Tid for ny båt­fø­rer­prø­ve

Langt fær­re har i år tatt båt­fø­rer­prø­ven enn tid­li­ge­re. Det bør spo­re til en de­batt om en an­nen type prø­ve, som også inne­hol­der prak­tisk opp­læ­ring.

Faedrelandsvennen - - ONSDAG -

For førs­te gang på fle­re år har det vært en be­ty­de­lig ned­gang i an­tall ut­sted­te båt­fø­rer­be­vis her til lands, og i vår lands­del. Vest-ag­der har hatt den ster­kes­te ned­gan­gen, med 35 pro­sent. I Aust-ag­der er det ni pro­sent fær­re som har tatt prø­ven, mens det på lands­plan er en ned­gang på drøyt en fire­del.

Te­ori­de­len bør ikke bli så vans­ke­lig at folk skrem­mes fra å av­leg­ge den.

Det vi­se­ren over­sikt fra Norsk Test, som gjen­nom fø­rer­båt­fø­rer­prø­ve­ne på opp­drag for Sjø­farts­di­rek­to­ra­tet. Da vi om­tal­te sa­ken i for­ri­ge uke, kal­te ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør Bernt Nil­sen ned­gan­gen for over­ras­ken­de. No­en har pekt på re­la­tivt dår­lig båt­vær hit­til i som­mer som én mu­lig år­sak. Nil­sen ut­tal­te til NRK at en an­nen grunn kan være at båt­fø­rer­prø­ven har blitt jus­tert i år og blitt vans­ke­li­ge­re, sær­lig på na­vi­ga­sjons­si­den.

Båt­fø­rer­prø­ven er en vik­tig ord­ning for sik­ker­he­ten til sjøs. Det var på høy tid at den ble inn­ført for fri­tids­bå­ter i 2010. Det bør lig­ge en grunn­leg­gen­de opp­læ­ring til grunn for en så om­fat­ten­de tra­fikk med far­kos­ter som kan opp­nå så høy fart.

Men det er all grunn til å spør­re om da­gens båt­fø­rer­prø­ve er mål­ret­tet nok. Sær­lig for­di den ikke inne­hol­der noe prak­tisk ele­ment. Rik- tig­nok fin­nes det en slik type opp­læ­ring (In­ter­na­tio­nal Cer­fi­ti­ca­te of Com­pet­ency), men den er fri­vil­lig og ikke godt kjent blant folk flest. Det bur­de være selv­sagt at et ser­ti­fi­kat som kal­les båt­fø­rer­be­vis også inne­holdt en form for opp­læ­ring i det som det­te fak­tisk hand­ler om: å føre en båt på sjø­en. Slik det er for ser­ti­fi­ka­ter som gjel­der for mo­to­ri­sert ferd­sel på land­jor­da, det være seg mo­ped, mo­tor­syk­kel el­ler bil.

Te­ori-de­len er også vik­tig. Al­le som fer­des til sjøs må be­hers­ke reg­le­ne som re­gu­le­rer ferd­se­len der. Men hvis det stem­mer at fær­re tar båt­fø­rer­prø­ven for­di den har blitt vans­ke­li­ge­re på na­vi­ga­sjons­si­den, bør an­svar­li­ge myn­dig­he­ter spør­re seg om det­te har vært en rik­tig end­ring. Te­ori­de­len bør ikke bli så vans­ke­lig at folk skrem­mes fra å av­leg­ge den. Må­let må hel­ler være å nå flest mu­lig med mest mu­lig re­le­vant kom­pe­tan­se, også på det prak­tis­ke plan.

Man­ge har tatt båt­fø­rer­prø­ven si­den ble inn­ført 2010, men nå vi­ser tal­le­ne en ned­gang.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.