Traff 9-åring i 50 km/t

Faedrelandsvennen - - NYHETER - EIVIND KRIS­TEN­SEN

Ni­årin­gen skal ha for­søkt å krys­se vei­en da han ble truf­fet av bi­len med far og sønn (17) som drev øvel­ses­kjø­ring.

Det opp­ly­ser Lil­le­sand-lens­mann Kje­til Ny­gård til Fædre­lands­ven­nen.

– Sann­syn­lig­vis har ikke fø­re­ren hatt no­en mu­lig­het til å stan­se da gut­ten kom ut i vei­en på sparke­syk­kel. Po­li­ti­et kun­ne ikke se syn­li­ge bremse­spor på ste­det, sier Ny­gård.

Ulyk­ken skjed­de 14.53 man­dag etter­mid­dag på Vest­re Kyst­vei/gam­le E 18. Her er farts­gren­sen nor­malt 70 km/t, men den er nå satt ned til 50 km/t på grunn av vei­ar­beid.

– Ut fra de for­kla­rin­ger vi har fått fra dem i bi­len og vit­ner, samt ska­de­ne på bi­len, reg­ner vi med at den holdt en has­tig­het på 50 km/t, sier Ny­gård.

Sørlandet syke­hu­set opp­lys­te man­dag at ni­årin­gen var al­vor­lig ska­det, men at til­stan- den var sta­bil.

Lens­mann Ny­gård opp­ly­ser at fø­re­ren av bi­len var en 17-årin­gen som drev øvel­ses­kjø­ring sam­men med sin far. De kjør­te i ret­ning Lil­le­sand sen­trum da ulyk­ken skjed­de.

Vit­ner har for­klart at ni­årin­gen sam­men med to and­re gut­ter på syk­kel for­søk­te å krys­se vei­en ved av­kjør­se­len til mat­vare­gros­sis­ten ASKO og Skugge­vik.

– Ni­årin­gen var første­mann, og kom tro­lig ut i vei­en i bak­kant av en bil med til­hen­ger, sier lens­mann Ny­gård.

Bi­len traff tro­lig gut­ten med venst­re for­lykt, som ble del­vis knust. De­ret­ter ble ni­årin­gen tro­lig kas­tet åtte til ti me­ter gjen­nom luf­ta før han lan­det på as­fal­ten.

– Han had­de smer­ter, men var til­syne­la­ten­de oppe­gå­en­de. Syn­li­ge ska­der var det ikke, men etter sli­ke ulyk­ker frak­tes man all­tid til syke­hus, med tan­ke på at det kan være ind­re ska­der, sier lens­mann Kje­til Ny­gård.

FOTO: ERNEST BOSWARVA

Po­li­ti­et på åste­det etter at gut­ten var frak­tet til syke­hus.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.