400 søk­na­der er al­le­re­de av­vist

For 9000 kro­ner har du si­den 15. juni kun­ne smyk­ke bi­len din med et per­son­lig bil­skilt, men det er en del øns­ker som Veg­di­rek­to­ra­tet blankt av­vi­ser.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: MARIE N. KALVEHAGEN marie.kalvehagen@fvn.no

– Over 13.000 har søkt om per­son­lig bil­skilt til nå, men man­ge av dis­se har vi måt­tet si nei til. En­ten for­di nav­ne­ne al­le­re­de er søkt om, el­ler for­di de reg­nes som vel­dig stø­ten­de, sier Jan To­re Re­møy ved Kon­tor for kjøre­tøy­god­kjen­ning og re­gist­re­ring i Veg­di­rek­to­ra­tet.

«Stjå­let», «Po­li­ti» og «Ræv­høl» er ek­semp­ler på Veg­di­rek­to­ra­tets lis­te over ord som ikke er til­latt.

– Det har kom­met inn en del rart, sier Re­møy vi­de­re.

ET UVANLIG JOBBMØTE

Men Veg­di­rek­to­ra­tets «fy-lis­te» er lang. Fædre­lands­ven­nen har fått til­sendt lis­ten, som al­le­re­de inne­hol­der hele 140 for­bud­te ord.

– Lis­ten blir opp­da­tert hele ti­den. Jo mer folk sø­ker, desto fle­re ord opp­da­ger vi som bur­de være, og blir lagt til, i fy-lis­ta, sier Re­møy.

Fle­re av or­de­ne er så­pass gro­ve at det ikke pas­ser seg å gjen­gi dem her. Mye ty­der på at Veg­di­rek­to­ra­tet har vridd hjer­nen godt for å lage lis­ten.

– Vi var en del an­sat­te som satt oss ned og brain­stor­met, jeg må jo si at det var et litt uvanlig møte, sier Re­møy.

– Så dere satt dere i et møte­rom og ram­set opp banne­ord?

– Ja, mer el­ler mind­re. I til­legg tok vi ut­gangs­punkt i and­re lis­ter over ulov­li­ge ord, for ek­sem­pel for­bud­te adres­ser på internett, sier Re­møy.

«KONEBIL» OG «KNALLIS»

En av dem som sit­ter med be­hand­lin­gen av søk­na­de­ne, er fag­le­der i tra­fikk- og kjøre­tøy­av­de­lin­gen, Ton­je Mo­berg.

– Det som de­si­dert sø­kes mest etter, er bil­mer­ker, for­navn, etter­navn og steds­navn. For ek­sem­pel Fer­ra­ri el­ler Aren­dal, sier Mo­berg.

Hva er din fa­vo­ritt til nå?

– Det kom­mer man­ge søk­na­der man hum­rer litt av. For ek­sem­pel «Ba­con», «Konebil» og «Knallis». Sist­nevn­te li­ker jeg godt selv etter­som jeg er fra Nord-nor­ge, og knallis er et nord­norsk navn på en per­son som mang­ler nor­mal folke­skikk, sier hun vi­de­re.

Blant de 13.000 søk­na­de­ne har Sta­tens Veg­ve­sen god­kjent 3.400 til nå. Rundt 400 søk­na­der er blitt av­vist.

– Det er en del som ennå ikke har be­talt. Så hen­der det også at vi får hen­ven­del­ser fra folk som trek­ker søk­na­den for­di skil­tet ikke falt i god jord hjem­me, sier Mo­berg.

Skil­tet kos­ter 9000 kro­ner, og du får ret­tig­he­ten til bil­skil­tet i ti år, men kun der­som søk­na­den blir inn­vil­get.

FØRS­TE I GRIMSTAD

Ru­di Rep­stad fra Grimstad er en av dem som har fått sitt per­son­li­ge bil­skilt inn­vil­get.

– Jeg har et bussel­skap, så jeg gjor­de det litt for re­kla­mens skyld. Men det er jo uan­sett vel­dig moro, og re­spon­sen er positiv. Folk sy­nes jo det er kult, sier Rep­stad.

På bi­len hans står det nå «Tur­vogn», noe han ikke had­de pro­ble­mer med å få inn­vil­get.

– Jeg ble for­talt at jeg er den førs­te i Grimstad. Hele pro­ses­sen gikk egent­lig vel­dig fort, men jeg har tid­lig ute og or­det reg­nes vel som uskyl­dig.

FOTO: STA­TENS VEG­VE­SEN

Blant de 13.000 søk­na­de­ne, har Sta­tens Veg­ve­sen god­kjent 3.400 til nå. Fra venst­re: Ton­je Mo­berg, An­ne Me­rethe Havn­nes og Lu­ciene Wang­berg i Sta­tens Veg­ve­sen.

FOTO: SCANPIX

Per­son­lig bil­skilt har vært van­lig i USA i man­ge år.

FOTO: PRI­VAT

Ru­di Rep­stad har fått til­sendt sitt per­son­li­ge bil­skilt «Tur­vogn».

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.