FAKTA

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Det­te sier reg­le­ne:

● Stor­tin­get kan gi parti­grup­pe­ne støt­te for at grup­pe­ne skal kun­ne dri­ve sin virk­som­het.

● Støt­ten er to­delt. En del går til grup­pen. En del er av­hen­gig av an­tall re­pre­sen­tan­ter i grup­pen.

● Re­pre­sen­tan­ter som mel­der seg ut av sitt par­ti kan søke om å få halv­par­ten av til­skud­det som går til hver re­pre­sen­tant.

● Par­ti­et mis­ter 100 % av til­skud­det for den re­pre­sen­tan­ten som mel­der seg ut.

● Til­skud­det per re­pre­sen­tant er for ti­den 63.958 kro­ner per må­ned.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.