20 par­ke­rings­plas­ser for­svin­ner

Faedrelandsvennen - - NYHETER - ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Opp mot 20 par­ke­rings­plas­ser for­svin­ner når Vennesla kom­mu­ne skal opp­gra­de­re sis­te del av gå­gata.

– Ja, nå skal Gå­gata for­len­ges og for­skjøn­nes for­bi Her­reds­hu­set og Eike­lands­byg­get. Alt skal bli fer­dig i høst, sier park og idretts­jef Jür­gen Orf.

Det er han som an­slår at 20 pplas­ser går med. Tal­let er litt usik­kert av­hen­gig av løs­nin­ger som vel­ges.

TO FIRMAER

Tirs­dag gjen­nom­før­te han an­buds­be­fa­ring med Øystein Mar­ken fra Land­skaps­en­tre­pre­nø- rene og Svein Gun­nar Vå­gen fra Vå­gen og Han­sen Ute­mil­jø.

De to fir­ma­ene kon­kur­re­rer om job­ben med å for­skjøn­ne sis­te del av Gå­gata. Det er satt av to mil­lio­ner kro­ner til job­ben i kom­mune­bud­sjet­tet.

VIL SAVNE P-PLASSENE

Gunn Be­rit Gun­der­sen dri­ver in­te­ri­ør­bu­tik­ken Ka­me­lon like ved der det nå skal byg­ges om. Hun har del­te me­nin­ger om at de mest sen­tra­le par­ke­rings­plas­se­ne i sen­trum skal vekk.

– Jeg har vært glad for at bi­le­ne kan par­ke­re like foran bu­tik­ken min, og vi er man­ge som vil savne dis­se p-plassene. Sam­ti­dig er det fint at sen­trum sta­dig gjø­res fi­ne­re med leke­plass og så vi­de­re, sier hun til Fædre­lands­ven­nen.

– BLIR BRA

Solveig Rob­stad leder kom­mu­nens bygg- og miljø­ut­valg. Hun sier det­te om fær­re par­ke­rings­plas­ser i sen­trum.

– Man­ge vil sik­kert opp­le­ve pplas­se­ne rett foran Her­red­hu­set og in­ne i gå­gata som vel­dig prak­tis­ke. Men etter at vi fikk par­ke­rings­ski­ver er det er mye le­dig par­ke­rings­are­al i sen­trum. Det er fint å få vekk bi­le­ne helt fra hele gå­gata. Det­te blir vel­dig bra, sier hun.

An­buds­fris­ten er 8. au­gust. 28. au­gust er fris­ten for å inn­gå kon­trakt. Like etter be­gyn­ner ar­bei­det.

FOTO: ODD-INGE RØNNING ULE­BERG

Øystein Mar­ken (t.v.) Svein Gun­nar Vå­gen og Jür­gen Orf var på an­buds­be­fa­ring i Gå­gata i Vennesla tirs­dag. 20 p-plas­ser skal vekk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.