Advarer Tysk­land mot å sen­de «agen­ter»

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan tar kraf­tig av­stand fra det han kal­ler Tysk­lands bruk av agen­ter i Tyr­kia. Han sik­ter til den tys­ke ak­ti­vis­ten som er fengs­let.

Ord­kri­gen mel­lom Tysk­land og Tyr­kia skjer­pes for hver dag som går. Er­do­gan var tirs­dag svært kri­tisk i sine ut­fall mot Tysk­land og sa at et­hvert ut­slag av mang­len­de re­spekt vil bli gjen­gjeldt.

Pre­si­den­tens be­merk­nin­ger falt un­der et møte med parti­kol­le­ger i na­sjo­nal­for­sam­lin­gen i An­ka­ra.

– Du (Tysk­land red.anm.), som ikke til­la­ter Tyr­kias pre­si­dent el­ler med­lem­mer av re­gje­rin­gen å tale i ditt land, sen­der agen­ter hit, folk som hen­ger og slen­ger rundt i ho­tel­le­ne, og som bry­ter i styk­ker mitt land, sa pre­si­den­ten.

Han un­der­stre­ket på det ster­kes­te at vest­li­ge land må av­stå fra å true Tyr­kia el­ler for­sø­ke å pres­se lan­det.

Den tys­ke men­neske­ret­tig­hets­ak­ti­vis­ten Pe­ter Steudt­ner ble ar­res­tert av tyr­kisk po­li­ti tid­li­ge­re i må­ne­den sam­men med ni and­re per­soner, blant dem en svensk stats­bor­ger og le­de­ren for An­me­sty In­ter­na­tio­nals av­de­ling i Tyr­kia.

Sju av de ti ar­res­ter­te sit­ter i for­va­ring i på­ven­te av even­tu­ell til­ta­le og fram­stil­ling for en dom­mer.

Den re­gje­rings­venn­li­ge avi­sen Ak­sam brak­te tirs­dag et hel­si­des­bil­de av Steudt­ner på første­si­den og hev­det å sit­te på opp­lys­nin­ger om at den tys­ke am­bas­sa­den bru­ker et data­pro­gram som gjør spio­na­sje mu­lig.

Avi­sen Star hev­der at Steudt­ner plan­la opp­tøy­er mot re­gje­rin­gen, blant an­net ved bruk av data­pro­gram­met «Elep­hant».

FOTO: NTB SCANPIX

Tyr­kias pre­si­dent Re­cep Tayy­ip Er­do­gan advarer Tysk­land mot å sen­de det han kal­ler agen­ter el­ler opp­vig­le­re inn på tyr­kisk om­rå­de.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.