SV – for gode barne­ha­ger

Faedrelandsvennen - - MENING - B. SIRING, Lil­le­sand

Jeg er glad for at Pri­va­te Barne­ha­gers Lands­for­bund (PBL) sin di­rek­tør til slutt ba om unn­skyld­ning for de ver­ste ka­rak­te­ris­tik­ke­ne av meg og SV, ved å inn­røm­me at det alt­så ikke var «hull i Trons­mo­ens kunn­skap, men en svikt i ru­ti­ne­ne fra oss i PBL (Fædre­lands­ven­nen 20. juli ).»

I SV bren­ner vi for gode barne­ha­ger. Der­for er vår barne­hage­po­li­tikk gjen­nom­tenkt, og til det bes­te for bar­na og for de an­sat­te.

Vårt fo­kus er at al­le kro­ne­ne som in­ves­te­res i barne­hage, skal kom­me bar­na til gode. For­eld­re­ne og fel­les­ska­pets pen­ger skal ikke gå til mil­lion­over­skudd til kom­mer­si­el­le ei­ere. Og vi vil ikke til­la­te at det er de an­sat­te, de som vier ar­beids­da­ge­ne sine til å ta vare på dem som be­tyr al­ler mest for oss, som i ho­ved­sak får reg­nin­ga for at ei­er­ne skal kla­re å hen­te ut et over­skudd. Å kjem­pe for et pro­fitt­for­bud i barne­ha­ge­ne er å kjem­pe for et best mu­lig til­bud for bar­na våre, og for at de som job­ber med dem skal ha skik­ke­li­ge ar­beids­for­hold og lønn som for­tjent. MALI STEIRO TRONSMOEN, 1.kan­di­dat for Vest-ag­der SV li­ker mu­sik­ken. Telt­du­ken må være ne­de un­der mu­sik­ken, og må det luf­tes pga var­me, må det ikke syn­ges med gi­tar med for­ster­ker til, før telt­du­ken sen­kes igjen. Fjor­årets ved­tak før­te til lyd­for­bud fre­dag og lør­dag un­der hele som­mer­se­son­gen, 5 uker. JFC en­ga­sjer­te eks­tern fag­kom­pe­tan­se (SINUS) til å se på sa­ken. I en av de nær­mes­te hyt­te­ne ble det målt til 20 de­si­bel. En nor­mal sam­ta­le til­sva­rer ca. 60 db. Kla­ger­ne vil­le ikke slip­pe SINUS inn i sine hyt­ter for å måle lyd­styr­ken.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.