Bør det være fra­værs­gren­se?

Faedrelandsvennen - - MENING - GUDMUND HAVARDSGARD

Fra­værs­gren­se for ele­ver i vi­dere­gå­en­de sko­le er av sta­ten satt til 10%. Man­ge ele­ver og ung­doms­po­li­ti­ker me­ner det er feil å ha en slik gren­se.

●● En vik­tig del av sko­lens opp­ga­ver er å for­be­re­de ele­ve­ne for yr­kes­li­vet. I yr­kes­li­vet må en møte på job­ben hvis en ikke er syk. Det spør­res svært lite om fra­væ­ret skyl­des man­gel på in­ter­es­se for job­ben.

På yr­kes­fag­li­ge lin­jer får en del ele­ver hake­slepp når de blir bedt om å møte opp kl 7 om mor­ge­nen, og blir for­talt at det­te er et ab­so­lutt krav hvis de ikke er syke. Men ele­ve­ne inn­ord­ner seg gans­ke så snart, og blir gode yr­kes­ut­øve­re.

Slik inn­stil­ling bør det også være blant skole­ele­ver i vi­dere­gå­en­de sko­le. 10%-gren­sen bur­de være unød­ven­dig. No­en ele­ver sier at sko­len ikke ska­per in­ter­es­se hos dem – og der­med gir sko­len skyl­den for at de ikke mø­ter opp. Og de sier sam­ti­dig at ele­ver som går i lære, får pen­ger i lære­ti­den sin. Med and­re ord pen­ger for å møte fram! Ele­ver med sli­ke hold­nin­ger bør være klar over at hver elev i vi­dere­gå­en­de norsk sko­le kos­ter sam­fun­net vårt over 160 000 kr pr. år! En elev som drop­pet ut av vi­dere­gå­en­de sko­le – en så­kalt drop-out – men som si­den i vok­sen al­der har fun­net ve­gen til­ba­ke til yr­kes­li­vet via ut­dan­ning, sier føl­gen­de om det å lære: «Ele­ver har for­vent­nin­ger om at det skal være mor­somt og in­ter­es­sant å gå på sko­le. Det skal det være. Men læ­ring kan også være bein­hard job­bing. Men med mest­ring kom­mer mo­ti­va­sjon, og med mo­ti­va­sjon kom­mer mer mest­ring. Men­nes­ker læ­rer selv, in­gen kan lære for oss.»

Jeg sy­nes den­ne ut­ta­lel­sen rom­mer hva sko­le er og bør være. Den har også i seg sko­lens og læ­rer­nes an­svar: ska­pe in­ter­es­se hos ele­ven. Men da må ele­ven være til ste­de! Og ikke la en lett­vint unn­skyld­ning for ikke å møte opp være: Jeg gid­der ikke gå på sko­len, for den in­ter­es­se­rer meg ikke!

For syke ele­ver og ele­ver med psy­kis­ke el­ler so­sia­le pro­ble­mer, bør sko­len ha et godt ap­pa­rat for å ta seg av dis­se ele­ve­ne. Det er et stort spørs­mål om skole­ver­ket får nok res­sur­ser til å iva­re­ta dis­se ele­ve­nes be­hov. Øre­mer­ke­de mid­ler til helse­tje­nes­ter på det fy­sis­ke og psy­kis­ke om­rå­det bør be­vil­ges til hver sko­le, og tje­nes­ten bør være lett til­gjen­ge­lig på den en­kel­te sko­le. Er da­gens si­tua­sjon slik? Hvis ikke, bør hele skole­ver­ket spør­re seg selv om de er med på å ska­pe drop-outs. La oss i den­ne sam­men­hen­gen kal­le dis­se ele­ve­ne for push-outs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.