Norsk­opp­læ­ring for inn­vand­re­re

Faedrelandsvennen - - MENING - ØYVIND HVALEN, Pen­sjo­nist­par­ti­et

Hvis en inn­vand­rer til Nor­ge skal fun­ge­re og gjø­re nyt­te for seg er det helt nød­ven­dig å be­hers­ke det nors­ke språ­ket.

●● Her må po­li­ti­ker­ne set­te inn langt stør­re til­tak enn de gjør i dag. Det er ikke nok med no­en ukers kur­sing for å lære seg norsk. Det må stil­les krav til de som kom­mer til lan­det og be­vil­gen­de myn­dig­he­ter til at det vil bli gitt mu­lig­he­ter for bed­re språk­opp­læ­ring. Norsk­opp­læ­rin­gen bør også kom­bi­ne­re med å gi inn­sikt i kul­tur og leve­sett i det lan­det de har tenkt å etab­le­re seg i. Det­te vil kos­te no­en kro­ner, men på leng­re sikt vil det være en god in­ves­te­ring både for den en­kel­te og for sam­fun­net to­talt.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.