Svar på inn­legg om «Masse­ut­ryd­del­se» 24. juli

Faedrelandsvennen - - MENING - GRO MYDLAND

”Vi må bry­te ut av den onde sir­ke­len med å sky­ve an­sva­ret over på al­le and­re. Slik barne­hage­lo­gikk har vi ikke tid til” skrev Susan­ne Quist i Fædre­lands­ven­nen 24. Juli 2017.

●● Vil gjer­ne vite hva hun me­ner med barne­hage­lo­gikk?

Lo­gikk er læ­ren om lo­ve­ne og reg­le­ne som gjør tenk­ning, re­son­ne­ring og ar­gu­men­ta­sjo­nen er

gyl­dig. Me­ner hun at i barne­ha­gen er det lo­gisk å være i en ond sir­kel hvor man sky­ver an­sva­ret over på and­re?

Jeg kjen­te at det knyt­ta seg i ma­gen, og jeg ble skik­ke­lig pro­vo­sert.

Jeg job­ber selv i barne­hage, og er det noe vi i barne­ha­gen er opp­tatt av er det å ha fo­kus på bære­kraf­tig ut­vik­ling. Alt­så at den verden bar­na ar­ver skal være god å leve i. Det er vi også lov­på­lagt å job­be for. ( Ramme­plan for barne­ha­ger).

Vi job­ber ab­so­lutt ikke med å leg­ge an­sva­ret over på and­re, men mot­satt.

Hoved­fo­ku­set i barne­ha­ger er at vi al­le har an­svar for at al­le har det bra, og de voks­ne læ­rer bar­na til å for­stå hvor vik­tig det­te an­sva­ret er. Men iføl­ge Quist er barne­ha­gen i en ond sir­kel som leg­ger an­sva­ret over på and­re. Jeg hå­per Quist re­flek­te­rer over det hun har skre­vet, og tar til seg kor­rek­sjo­nen og be­kla­ger.

El­lers støt­ter jeg en­ga­sje­men­tet og er enig i at vi al­le må bi­dra med det vi kan, og vi har al­le et an­svar.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.