Mind­re kreft viss al­le var slan­ke

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE OPDEAL

Eg sit her og ser på eit lite inn­slag i ei lita avis. Det er opp­sikts­vek­kan­de.

●● Si­tat: «Der­som in­gen i Noreg var over­vek­ti­ge, had­de man unn­gått minst 37.245 kreft­til­fel­le i pe­rio­den 2016 til 2045, iføl­ge ei ny un­der­søkjing. Stu­di­en er eit sam­ar­beid mel­lom nor­dis­ke fors­ka­rar, pub­li­sert i Euro­pean Jour­nal of can­cer og om­talt i Da­gens Me­di­sin og VG. Fors­ka­ra­ne un­der­stre­kar at det er urea­lis­tisk at man kla­rer å unn­gå al­le til­fel­la. Ri­si­ko­en for 13 kreft­ty­par au­kar viss man er over­vek­tig, der­iblant bryst­kreft, tjukk­tarms­kreft og le­ver­kreft».

På Internett fann eg føl­gan­de ut­fyl­lan­de sal­ve: «Å unn­gå over­vekt og fed­me er noe av det vik­ti­gas­te du kan gje­ra for å re­du­se­re din ei­gen ri­si­ko for man­ge hel­se- pro­blem og sjuk­do­mar, mel­lom and­re for kreft. Sa­man­lik­na med nor­mal-vek­ti­ge har over­vek­ti­ge og per­son­ar med fed­me hø­ga­re ri­si­ko for hjar­te- og kar­sjuk­dom, hjerne­slag, høgt blod­trykk, dia­be­tes, og ei rek­kje and­re kro­nis­ke sjuk­do­mar og flei­re kreft­for­mer». «Både kost­hal­det og fy­sisk ak­ti­vi­tet har stor ver­di for vek­ta».

Un­der­skriv­ne har tid­le­ga­re skri­ve om ‘fei­te nord­menn’ utan at det har hatt syn­der­leg på­verk­nad for liv og hel­se, mens al­le er vett­skremd av sjuk­dom…

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.