Tempelhøyden og uro­en

Faedrelandsvennen - - MENING - ROALD ØYE, Kris­tian­sand

År­sa­ken til uro­en på Tempelhøyden og mus­limsk ter­ror el­lers i verden, sett fra et re­li­giøst syns­punkt:

Da­gens fiendt­lig­he­ter mel­lom ara­be­re, krist­ne og jø­der i Midt­østen kan for­kla­res ved at ha­tet er en iboen­de dis­po­si­sjon som opp­stod for nes­ten 4000 år si­den, ikke len­ge etter at pa­tri­ar­ken Abra­ham had­de brutt opp fra Ur i Kal­dea i da­gens Irak sam­men med sin stor­fa­mi­lie. Da Abra­ham sto på ters­ke­len til å gå inn i Ka­naan og så ut­over lan­det som lå foran ham i syd­vest, opp­ret­tet Ja­hve, he­bre­er­nes Gud, en be­tin­gel­ses­løs og en­si­dig pakt med den bi­bels­ke pa­tri­ar­ken. Vel­sig­nel­se­ne, som ble lo­vet etter­kom­mer­ne etter ham og hans enes­te ekte­fød­te sønn, Isak, ut­løs­te hos and­re bi­bels­ke per­soner: Ha­gar, Is­mael, Esau, Moab og Ama­lek, sja­lu­si og mis­un­nel­se som ennå er merk­ba­re.

Dis­se in­di­vi­de­ne og de­res etter­kom­me­re ha­tet fra førs­te stund he­bre­er­ne in­tenst. Etter­som ti­den gikk opp­tok he­bre­er­nes nabo­folk i seg det­te ha­tet, som, på 800-tal­let e.kr. og ut­over, ma­ni­fes­ter­te seg i islam. Dens spyd­spiss går i dag un­der be­teg­nel­sen Ji­i­had. Ned­slags­fel­tet er først og fremst Is­rael og Midt­østen, men be­ve­gel­sens hat mot alt som luk­ter av jø­disk og kris­ten­manns blod er merk­bar i hele verden.

Ha­tet har 4000 år gam­le røt­ter, og det er Jerusalem og epi­sen­te­ret, Tempelhøyden, som i dag er i fo­kus for Ji­hads glø­den­de hat. Det­te er nyt­tig å ha i bak­ho­det når Tempelhøyden i Jerusalem og mus­limsk ter­ror el­lers i verden er i fo­kus i medie­bil­det.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.