Nå­ti­den 1984

Faedrelandsvennen - - MENING - THOR KREFTING NISSEN, Oslo

I sin lør­dags­kom­men­tar skri­ver jour­na­list Tar­jei Le­er-salve­sen om fals­ke nyheter og fakta­sjek­king, og re­fe­re­rer til Ge­or­ge Or­wells bok 1984.

●● Selv­føl­ge­lig er le­ser­ne opp­tatt av kilde­kri­tisk tenk­ning. Men er først og fremst main stre­am-media opp­tatt av å være kri­tisk til kon­sen­sus­opp­fat­nin­gen i det po­li­tis­ke mil­jø og sær­lig når det gjel­der uten­riks- og for­svars­po­li­tikk, Nato og USA? På de om­rå­de­ne ser det ut til at kra­vet til kon­sen­sus er ster­ke­re enn å være kri­tisk og sjek­ke fakta med opp­lys­nin­ger fra and­re re­le­van­te kil­der. Jeg kan nev­ne Al­ja­ze­era, Sey­mour Hersh, Ron Paul Isti­tute, De­mocracy Now, Sput­nik News, RT, Inde­pen­dent og The Guar­di­an. Når har man lest i main stram-media at kup­pet i Kiev helt klart var ini­tiert og støt­tet av USA, og var helt etter Brze­zin­ski-dok­tri­nen og hans opp­legg skis­sert i bo­ken «The Grand Chess­board»?

Her har pres­sen ukri­tisk slukt de po­li­tis­ke på­stan­de­ne med hud og hår og ser­vert de som sann­he­ter til le­ser­ne.

Når har vi lest i pres­sen at høs­ten 2016 ak­sep­ter­te Jens Stol­ten­berg og vise­pre­si­dent Joe Bi­den at Tyr­kia kun­ne bry­te Folke­ret­ten og in­va­de­re Nord-sy­ria?

Er­do­gan har ut­talt at Tyr­kia ikke vil gi fra seg kon­trol­len over dis­se om­rå­de­ne til As­sad igjen. Nor­ge støt­ter også opp om USAS ok­ku­pa­sjon av de­ler av Sy­ria, og ikke i kam­pen mot IS, da de opp­rørs­grup­per som USA og Nor­ge blant an­net støt­ter er nes­ten like ille som IS.

Her hjem­me be­står Fred- og sann­hets­mi­nis­te­ri­et av UD og FD, og de sys­ler hele ti­den med å star­te og bi­dra i løgn­ak­ti­ge be­grun­ne­de kri­ger for å spre mer død, li­del­se ter­ror og øde­leg­gel­se. Fol­ket må hjerne­vas­kes til å tro på løg­nen om at USA og Nato sik­rer vår fri­het, sik­ker­het og de- mo­kra­ti ved å støt­te opp om USAS ver­dens­he­ge­mo­ni og spred­ning av evig krig, død og li­del­se. Evig krig er nød­ven­dig, fred er en ulyk­ke for et lyk­ke­lig sam­funn.

Kjær­lig­hets­mi­nis­te­ri­et be­står av Ar­beids­de­par­te­ment, Kul­tur­de­par­te­men­tet og Jus­tis­de­par­te­men­tet. Det skal sik­re at folk er fullt opp­tatt med sitt dag­li­ge ar­bei­de, slik at man bare har over­skudd til fest­li­ge kul­tu­rel­le av­kob­lin­ger, å lese let­te avis­ar­tik­ler og se på un­der­hol­de­ne Tv-pro­gram­mer. Store­bror må for all del hind­re for sterk og uav­hen­gig kri­tikk og tanke­for­bry­tel­se.

Pres­sen er ikke fri til å ut­øve det ster­ke og nød­ven­di­ge kor­rek­tiv. Til det set­ter Kjær­lig­hets­mi­nis­te­ri­et i sam­ar­beid med de ster­ke øko­no­mis­ke ak­tø­rer for ster­ke be­grens­nin­ger og krav til kon­sen­sus. Ly­dig­het og kon­sen­sus over­for Freds­mi­nis­te­ri­ets ved­tat­te sann­he­ter er et ube­tin­get krav over­for pres­sen.

Skal pres­sen være noe kor­rek­tiv til mak­ten er det i al­le fall vik­tig at man gjør det høyt un­der ta­ket når det gjel­der å ta inn ster­ke og kri­tis­ke inn­legg på de­batt­si­de­ne slik at avi­sen blir mer in­ter­es­sant og les­ver­dig. Der sy­nes jeg ab­so­lutt Fædre­lands­ven­nen og lo­kal­avi­se­ne gjør en bed­re jobb enn main stre­am-media, og den lin­jen bør de fort­set­te på.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.