Pen­sjo­ner

Faedrelandsvennen - - MENING - SVERRE LAR­SEN, Kris­tian­sand

Pen­sjo­ne­ne i Nor­ge bør være gode og at­trak­ti­ve, slik at folk slip­per å sul­te og å stres­se seg i hjel.

●● Det er ikke spe­si­el­le gode ord­nin­ger i Nor­ge når det gjel­der pen­sjo­ner. Og her kan vi åpne olje­fon­det og få det bed­re. Pen­sjo­ne­ne bør være til­pas­set kost­nads­struk­tu­ren for lan­det vårt, og også til­pas­set lønns­veks­ten og det ge­ne­rel­le lønns­ni­vå­et. Pen­sjo­ner er bare noe man får i ste­det for å ar­bei­de, og som skyl­des svak­het og al­der­dom. Folk må ha le­ve­li­ge pen­sjo­ner, el­lers rea­ge­rer vi al­le. Det gjel­der at folk får vite hva som gjel­der, og hva som skjer når det gjel­der ut­be­ta­lin­ger. NAV har det også dår­lig når det gjel­der det­te. Og der­for blir det øko­no­mis­ke ut­fal­let tra­gisk for man­ge.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.