– So­la er vår ster­kes­te kon­kur­rent

Som­mer­væ­ret kan være en svike­full venn. Hel­dig­vis har Kris­tian­sand fle­re spen­nen­de mu­se­er man kan be­sø­ke.

Faedrelandsvennen - - KULTUR - TEKST: ELI VAN DER EYNDEN eli.van.der.eynden@fvn.no

– Du må slip­pe den ut! Der! sier No­re Rei­stad Lan­de.

Den to (og et halvt) år gam­le gut­ten pe­ker strengt ut over brygge­kan­ten i det Li­se Grunde­tjern pluk­ker en krab­be ut av tei­na i mu­se­ums­hav­na på Od­der­øya. En li­ten gjeng har sam­let seg til den dag­li­ge teine­trek­kin­ga, på tross av rus­ke­te som­mer­vær.

De som vil får nær­kon­takt med skall­dy­ret, mens and­re be­trak­ter skep­tisk på trygg av­stand, mens Grunde­tjern for­tel­ler om hvor­dan man ser for­skjell på en jen­te- og gutte­krab­be.

BARKEBÅT I FLAU VIND

Ida Lin­nea Burg­dorf (3) og søs­ter Lot­ta (5) har kom­met helt fra Tysk­land for å byg­ge bar­ke­bå­ter. Etter litt spik­king og flik­king er de kla­re for sjø­set­ting i bas­sen­get uten­for mu­se­ums­byg­get. Vin­den blå­ser knapt nok flaut, og store­søs­ter blå­ser det de små lun­ge­ne er gode for.

I til­legg til å trek­ke tei­ne og byg­ge bar­ke­bå­ter, kan bar­na lære litt om plast­bå­tens his­to­rie el­ler prø­ve lyk­ken med fiske­snø­re i Od­der­øya mu­se­ums­havn. Det er også leke­plass og kafé på ste­det.

BYGGER SIN EGEN KUNST

På BARNAS kunst­mu­se­um på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um kan al­le som vil være med, lage ut­stil­ling av iso­por­ku­ler og suge­rør i som­mer.

– So­la er vår ster­kes­te kon­kur­rent, sier Kris­ti­ne Nil­sen.

Hun er mu­se­ums­pe­da­gog på Sør­lan­dets Kunst­mu­se­um, og i dag er hun også an­svar­lig for verk­ste­det. Her kan bar­na lage skulp­tu­rer in­spi­rert av Jep­pe Heins in­stal­la­sjon «Distan­ce», som også er å se på mu­se­et i som­mer. Må­let er å fyl­le hele rom­met med suge­rør og iso­por­ku­ler. De har kom­met et godt styk­ke på vei.

Sig­ne (7) er på SKMU sam­men med pap­pa, lille­bror Tryg­ve (6) og lille­søs­ter Ma­ri (4). Hun leg­ger sis­te hånd på ver­ket, før hun over­le­ve­rer det til Nil­sen for plas­se­ring.

– Det var vel­dig gøy, sier hun.

TEATEROMVISNING

For åt­ten­de år på rad, har skue­spil­ler In­ger-he­len Kil­sti og mu­si­ker Es­pen Sø­ren­sen om­vis­nin­ger av det dra­ma­tis­ke sla­get på Gim­le gård. Pa­ret har skapt en

tea­ter-og mu­sikk­fore­stil­ling spe­si­elt for rom­me­ne på går­den, og re­sul­tat ete­ren mu­se­ums opp­le­vel­se­uten­om det van­li­ge.

Kil sti har også teate­rom­vis­nin­ger på Kris­tian­sand mu­se­um, der de har ak­ti­vi­te­ter for barn hver dag fram til 15. au­gust. De unge lo­ven­de kan blant an­net bli med på laf­ting, ull­verk­sted og rose­ma­ling, og det er også mu­lig å hil­se på hes­ter, sau­er og ka­ni­ner.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

No­re Rei­stad Lan­de er sterkt en­ga­sjert i teine­trek­kin­ga i Od­der­øya mu­se­ums­havn.

ARKIVFOTO: KJE­TIL REITE

Am­mu­ni­sjons­ba­nen på ka­non­mu­se­et er åpen i som­mer.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Sig­ne (7) nær­mer seg fer­dig­stil­lel­sen av ver­ket.

ARKIVFOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Histo­rie­for­tel­ling med skue­spil­ler­ne In­ger-he­len Kil­sti på Gim­le Gård. Bel­det er tatt i fjor.

FOTO: ELI VAN DER EYNDEN

Ida Lin­nea Burg­dorf (3, t.v.) og søs­ter Lot­ta (5) gir bar­ke­bå­te­ne litt eks­tra vind.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.