50 åår sideni

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

26. JULI 1967

●● Jern­har­de fall­skjerm­sol­da­ter klar­te i lø­pet av re­la­tivt kort tid å ta strupe­tak på De­troit, og nå er ro og or­den gjen­opp­ret­tet, iall­fall mid­ler­ti­dig, etter 48 ube­hers­ke­de timer fylt av mord, plynd­ring og ilds­på­set­tel­ser. Opp­tøy­ene har kos­tet hele 23 men­neske­liv,en­neske­liv, og det er gjort ma­te­ri­el­le ska­der for godt over en mil­li­ard kro­ner. De­troit lig­ner i dag en spø­kel­ses­by, og mat­le­ve­ran­se­ne til res­tau­ran­ter og bu­tik­ke­ne som kom hel­skin­net gjen­nom opp­tøy­ene er full­sten­digg lam­met. Ga­te­ne er over­strødd med ed søp­pel og frem­de­les hvi­ner en­kel­kel­te ku­ler fra snik­skyt­te­re gjen­nom De­troits ga­ter. I and­re ne­ger­opp­tøy­er rundt om i De for­en­te sta­ter har seks menne­sen­nes­ker mis­tet li­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.