25 år si­den

Faedrelandsvennen - - NÆRT -

26. JULI 1992

●● Jan Erik Lan­gan­gen for­lot i går job­ben som kon­sern­sje­fj i Uni Sto­re­brand på da­gen. Også styre­le­der Thor­leif B Bor­ge trek­ker seg, sam­men med fler­tal­let av styre­med­lem­me­ne. Vise­ad­mi­nist­rer tre­ren­de di­rek­tør Per Ter­je Vold over­tar inn­til vi­de­re som topp­sjef i Uni Sto­re­brand. Stor­ak­sjo­næ­re­ne had­de pekt ut styre­le­der Bor­ge som synde­bukk for sel­ska­pets håp­løse si­tua­sjon etter o opp­kjøps­rai­det mot svens­ke Skan­dia, og vil­le rive ham ned fra mak­tens tin­de. Lang Lan­gan­gen skul­le skå­nes. Men Lan­gan­gen n nek­tet å la Bor­ge fal­le ale­ne. Han tok sin fall fall­skjerm og hop­pet hånd i hånd med styre­le­de styre­le­de­ren. Den «gyll­ne fall­skjer­men» sik­rer ham minstm 1,1 mil­lio­ner kro­ner år­lig i fire år frem­over frem­over.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.