Tid­li­ge­re Kif-spil­ler gle­der seg til VM

Faedrelandsvennen - - SPORT - IN­GER M. WITTEVEEN, for KIF Hånd­ball

Pre­ben Ege­li er blant de 16 ut­valg­te på det nors­ke U-lands­la­get i hånd­ball-vm i au­gust. Først skal han spil­le i Scan­di­na­vi­an Open Cham­pion­ship.

Hånd­ball-vm for U-lands­la­get spil­les i Ge­or­gia i be­gyn­nel­sen av au­gust, men al­le­re­de kom­men­de helg er det Scan­di­na­vi­an Open Cham­pion­ship.

Med to sto­re mes­ter­skap på rap­pen får Pre­ben Ege­li et hek­tisk pro­gram frem­over. 19-årin­gen fra Greip­stad, som for­lot KIF til for­del for Bodø HK for en se­song si­den, har i som­mer tatt tu­ren sør­over for å lade bat­te­ri­ene på fa­mi­lie­hyt­ta i Ålo i Søg­ne.

VIK­TIG OPPKJØRING

Ege­li har 18 al­ders­be­stem­te lands­kam­per for Nor­ge og har sco­ret og 48 mål. I fjor spil­te han samt­li­ge mi­nut­ter for Nor­ges u-lands­lag i EM. Selv om Ege­li nå re­pre­sen­te­rer Bodø, er han fort­satt for sør­len­ding å reg­ne. Av and­re lo­ka­le unge lands­lags­spil­le­re er San­der Løv­lie Si­mon­sen fra ØIF Aren­dal Eli­te også tatt ut til Scan­di­na­vi­an Open Cham­pion­ship i Stil Are­na på Lang­hus 28.-30. juli.

– Vi er gode kom­pi­ser og kon­kur­ren­ter på lands­la­get, for­tel­ler Ege­li som har vært fast in­ven­tar på junior­lands­la­get de sis­te par åre­ne. Beg­ge eg­de­ne kjem­per om plas­sen som høyre­kant på Ulands­la­get (Lands­la­get Menn 1998/1999).

Før det bra­ker løs på Fol­los hjemme­bane skal U-gut­ta gjen­nom­føre en to­da­gers tre­nings­sam­ling. Mes­ter­ska­pet inn­le­des med Po­len som førs­te mot­stan­der, mens Sve­ri­ge står for tur lør­dag, de­ret­ter Dan­mark søn­dag. Spe­si­elt er kam­pe­ne mot vårt bro­der­folk i øst og sør in­ter­es­san­te si­den det nors­ke la­get vil møte dis­se igjen i gruppe­spil­let i VM i Ge­or­gia, som star­ter 8. au­gust.

For­uten Sve­ri­ge og Dan­mark, vil Nor­ge møte Frank­ri­ke, Bah­rain og Egypt i gruppe­spil­let, Grup­pe A, som spil­les i Olym­pic Palace i ho­ved­sta­den Tbi­li­si. Fi­na­len er 20. au­gust. An­stein En­grav­s­lia er ho­ved­tre­ner og John­ny Jen­sen as­sis­tent­tre­ner for U-gut­ta.

DRO NORDOVER

Før se­son­gen 2016/17 sig­ner­te Ege­li for elite­se­rie­la­get Bodø HK. Her har han tid­li­ge­re lands­lags­spil­ler Bør­ge Lund som ho­ved­tre­ner. Lund, som også er as­sis­tent­tre­ner for da­gens herre­lands­lag, le­det bodø­væ­rin­ge­ne til en sjette­plass i elite­se­ri­en, til kvart­fi­na­len i cu­pen og semi­fi­na­len i slutt­spil­let i Grun­dig­liga­en, der de til slutt måt­te se seg slått av ØIF Aren­dal i tred­je og sis­te kamp.

Da Ege­li flyt­tet nordover, fort- sat­te han på vi­dere­gå­en­de sko­le med hånd­ball som topp­idrett, og som han har valgt å ta over fire år for å kom­bi­ne­re med topp­hånd­ball. Nå har han ett år igjen av både sko­len og kon­trak­ten, men er åpen for å fort­set­te i Bodø.

– Bodø er en god tre­nings- og kamp­are­na. Jeg har vokst som spil­ler og men­nes­ke, sier han og er takk­nem­lig for at han fikk lov til å gå fra KIF da han fikk til­bu­det.

KOM­MER GJER­NE TIL­BA­KE

Ege­li be­gyn­te i KIF Hånd­ball som 16-åring. Det ble en se­song i 2. di­vi­sjon og en i 1. da kris­tiandsands­la­get ryk­ket opp.

– Jeg har gode min­ner fra ti­den i KIF. Her fikk jeg trygg­het og tid til å ut­vik­le meg, fikk til­lit og spille­tid. Det voks­te jeg på, sier høyre­kan­ten, som be­gyn­te med hånd­ball i Greip­stad IL, meld­te over­gang til Rande­sund som 14-åring, før han ble se­nior­spil­ler i KIF to år se­ne­re. Han ute­luk­ker ikke re­tur til KIF, hvis la­get ryk­ker opp ett nivå.

– Jeg er en hjemme­kjær type. Det er utro­lig godt å kom­me til­ba­ke til Kris­tian­sand. Jeg vil­le gjer­ne ha spilt sam­men med den gjen­gen igjen, sier han. Sam­ti­dig leg­ger han ikke skjul på at drøm­men er å ta yt­ter­li­ge­re et steg, som uten­lands­proff. Må­let er krys­tall­klart: Han vil bli så god som mu­lig.

FOTO: PRI­VAT

Song­dø­len Pre­ben Ege­li (19) ny­ter sør­landsk skjær­gård på hyt­ta i Søg­ne før U-lands­kam­pe­ne i Scan­di­na­vi­an Open Cham­pion­ship på Lang­hus, som star­ter fre­dag 28. juli. Han be­gyn­ner å bli en ru­ti­nert lands­lags­spil­ler, men det er førs­te gang han spil­ler lands­kam­per på norsk jord.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.