Me­ner lands­lags­sje­fen gjor­de en rek­ke feil­vur­de­rin­ger

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: ODD INGE AAS odd.inge.aas@af­ten­pos­ten.no

Mar­tin Sjö­gren var ikke godt nok for­be­redt på over­gan­gen fra å være klubb- til lands­lags­tre­ner, me­ner eks­per­te­ne som har fulgt Nor­ges Em-fias­ko.

Da­gen der­på ta­pet som se­men­ter­te ti­de­nes dår­ligs­te nors­ke mes­ter­skaps­inn­sats, var det tid for å slik­ke så­re­ne, re­flek­te­re og prø­ve å se litt vi­de­re.

Tre­ner Mar­tin Sjö­gren vir­ket sli­ten og var lav­mælt i de 20 mi­nut­te­ne han snak­ket med pres­sen om Em-fa­de­sen.

Han er­kjen­te at mes­ter­ska­pet ble en stor skuf­fel­se, men vil­le ikke gå inn på hva han og tre­ner­team­et har gjort feil. Både han og topp­fot­ball­sjef Nils Jo­han Semb vars­let en kri­tisk eva­lu­e­ring.

– Jeg for­står vel­dig godt at han ikke kan sit­te og vri sje­len sin på et presse­møte, det vil­le blitt feil. Når det er sagt, så hå­per jeg li­ke­vel den kri­tis­ke re­flek­sjo­nen er på et helt an­net nivå i vir­ke­lig­he­ten, sier Li­se Kla­ve­ness.

Hun har fulgt mes­ter­ska­pet tett. Som and­re ser hun at spil­ler­ma­te­ri­el­let ikke er det bes­te og at la­get er in­ne i et stort ge­ne­ra­sjons­skif­te.

Nett­opp der­for rea­ge­rer hun sterkt på at Sjö­gren har inn­ført så sto­re end­rin­ger på så kort tid.

– Det er end­rin­ger det vil­le være vans­ke­li­ge å for­døye også for al­le de lands­la­ge­ne jeg har spilt på, som har vært me­rit­ter­te og gjort det bra i mes­ter­skap.

Kla­ve­ness tror Sjö­gren, som har tre se­rie­gull som tre­ner i svensk klubb­fot­ball, ikke har vært godt nok for­be­redt på ut­ford­rin­ge­ne som møt­te ham i et mes­ter­skap.

SETT SEG BLIND På STILEN

– Det er nok ny­be­gyn­ner­feil, han har ikke er­fa­ring som lands­lags­sjef, sier hun, og pe­ker på for­skjel­le­ne mel­lom det å job­be med et lag på tre­nings­fel­tet hver dag, kon­tra det å ha spred­te lands­lags­sam­lin­ger.

– Det vir­ker som at han har sett seg blind på en spille­stil som han har ut­vik­let over tid i Linkö­ping og fått an­er­kjen­nel­se for der. Jeg me­ner også at vi er helt av­hen­gi­ge av å ut­vik­le spille­sti­len vår, for vi kom­mer til å tape fle­re og fle­re kam­per om vi fort­set­ter å gi bort bal­len like mye som vi har gjort før.

– Men når vi mø­ter lag som er bed­re enn oss, er det jo helt klart at vi må prio­ri­te­re det de­fen­si­ve. Det gjel­der for al­le lag, og det skjøn­ner nok han og.

Sjö­gren pek­te på at la­get har slup­pet inn alt­for enk­le mål og at

Fakta Nor­ges kam­per i EM

● Nederland: 0-1

● Bel­gia: 0-2

● Dan­mark: 0-1 det ble alt­for sto­re av­stan­der mel­lom lag­de­le­ne, sam­ti­dig som an­greps­spil­let bød på man­ge pro­ble­mer.

ME­NER STILEN PAS­SER

På spørs­mål om hvor­for det ble slik, var han imid­ler­tid knapp i sva­ret:

– Det er et bra spørs­mål, men for tid­lig å sva­re på.

Han ble ut­ford­ret på om spil­let han la opp til var til­pas­set spil­ler­ne som var til­gjen­ge­li­ge, el­ler om det var de som måt­te til­pas­se seg en stil de ikke had­de for­ut­set­nin­ge­ne for å mest­re.

– Nei, det vil jeg ikke si. Vi gjor­de en ana­ly­se av trop­pen og hvor­dan den så ut med styr­ker og svak­he­ter. Vi prøv­de å fin­ne en måte å spil­le på som skul­le pas­se grup­pen. Ut­fal­let ble ikke bra un­der mes­ter­ska­pet. Så har jeg også tatt med meg mine tan­ker og ide­er inn og prøvd å fin­ne noe vi kan byg­ge vi­de­re på.

Kla­ve­ness pe­ker på at stilen Sjö­gren støt­ter seg til er vel­dig for­skjel­lig fra den nors­ke spil­le­re har i rygg­ra­den.

Må UTVIKLES OVER TID

Hun me­ner for få i trop­pen har en tre­nings­hver­dag hvor de job­ber med prin­sip­pe­ne som nå gjel­der på lands­la­get, sam­ti­dig som det blir en for en­kel til­nær­ming bare å si at spil­ler­ne ikke for­står.

– Det går ikke an å for­stå, for det er noe som utvikles gjen­nom en prak­sis hvor man prø­ver og fei­ler og til­pas­ser. Når da mot­stan­de­ren har bal­len så mye, så ut­vik­ler du ikke stilen, du mis­ter bare selv­til­lit. Nor­ge har ikke bal­len nok til å kjen­ne på den dy­na­mik­ken.

Topp­fot­ball­sjef Nils Jo­han Semb ble kon­fron­tert med tid­li­ge­re ut­ta­lel­ser om at la­get ikke had­de et re­sul­tat­mål og om at EM bare var et del­mål på vei­en mot VM og OL.

– Det har vært et re­sul­tat­krav in­ternt om minst å nå kvart­fi­na­le. De ter selv­sagt skuf­fen­de at vi ikke kom vi­de­re fra grup­pen, sier han, sam­ti­dig som han om­for­mu­ler­te seg fra kvel­den før, og kal­te EM et kort­sik­tig mål.

FOTO: BE­RIT ROALD/ NTB SCANPIX

Det var en tung da­gen der­på for lands­lags­sjef Mar­tin Sjö­gren.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.