Rbk-er­ne om Cel­tics tv-nekt: – Unød­ven­dig og mer­ke­lig

Faedrelandsvennen - - SPORT - MARIUS DAHL, ADRIAN A. AAGESEN OG EIVIND HUSTAD EVJEN

Ro­sen­borg-spil­ler­ne for­står ikke Cel­tics valg.

– Vi har dis­ku­tert det oss i mel­lom, og sy­nes det er mer­ke­lig. Det fø­les litt unød­ven­dig, sier Ve­gar Eg­gen He­denstad til Adresse­avi­sen.

Man­dag kveld ble det kjent at Cel­tic nek­ter å gi fra seg Tv-ret­tig­he­te­ne til å vise mes­ter­liga-kva­li­fi­se­rings­kam­pen mel­lom Cel­tic og Ro­sen­borg som spil­les kl 20.45 ons­dag. Det­te har fått fle­re til å rea­ge­re.

Det­te har na­tur­lig­vis Ro­sen­borg-spil­ler­ne fått med seg. Og de stil­ler seg like und­ren­de til Tv-nek­ten som al­le and­re nord­menn gjør.

Adresse­avi­sen snak­ket med no­en av Rbk-pro­fi­le­ne på Vær­nes like før av­gang mot Glasgow tirs­dag for­mid­dag.

– Man kan ikke for­ven­te at fan­sen rei­ser til Skott­land for å se kamp, så det­te er utro­lig kjipt for man­ge, sier Ve­gar Eg­gen He­denstad.

To­re Re­gi­ni­us­sen me­ner man ikke kan bru­ke tid og ener­gi på noe man ikke får gjort noe med.

– Det er klart det er kje­de­lig for sup­por­ter­ne våre. Vi had­de jo hå­pet at den skul­le bli Tv-sendt, jo mer in­ter­es­se, jo bed­re for al­le, sier for­svars­bau­ta­en.

Dag­lig leder To­ve Moe Dyr­haug er også med på tur til Glasgow, og hel­ler ikke hun har mye til overs for Cel­tics valg om å ikke gi bort Tv-ret­tig­he­te­ne.

– Vi ta­per litt på det­te øko­no­misk, men vi ten­ker mest på hvor mye det har å si for in­ter­es­sen rundt Ro­sen­borg. Det er jo klart man­ge vil se når vi har kom­met til tred­je kva­lik­run­de i Mes­ter­liga­en, sier Rbk-sje­fen.

– Nei, vi har ikke hatt no­en ting med det­te å gjø­re. Alt er opp til Cel­tic an­gå­en­de den førs­te kam­pen, og vi kan ikke gjø­re noe for å på­vir­ke re­sul­ta­tet, dess­ver­re. Vi er fer­dig­for­hand­let med vår av­ta­le om re­tur­opp­gjø­ret på Ler­ken­dal, så det er i boks.

Ro­sen­borg skal i il­den mot Cel­tic i tred­je kva­li­fi­se­rings­run­de til Mes­ter­liga­en ons­dag kl 20.45. Re­tur­opp­gjø­ret på Ler­ken­dal spil­les ons­dag 2. au­gust kl 20.45 og blir sendt på Via­sat 4.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.