– Det­te er be­kym­rings­fullt

Cam­ping­vog­ner med på­byg­de spi­ker­telt og hyt­ter står tett i tett på cam­ping­plas­se­ne på Sør­lan­det, mens lo­ven sier at det skal være åtte me­ters av­stand. Brann­ve­se­net er be­kym­ret.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: roald.an­ker­sen@fvn.no ROALD AN­KER­SEN

Når byg­nin­ge­ne står så tett er det fare for rask spred­ning. Ei­rik Even­sen, vara­brann­sjef i Grim­stad Brann­ve­sen

Er det­te hyt­ter el­ler cam­ping­vog­ner, mid­ler­ti­di­ge in­stal­la­sjo­ner el­ler per­ma­nen­te bygg­verk? Brann­ve­se­net er ikke i tvil, cam­ping­plas­sei­er­ne me­ner reg­le­ne er ukla­re.

Vog­ne­ne står nær­mest vegg i vegg på man­ge sto­re cam­ping­plas­ser i lands­de­len. Iføl­ge brann­ve­se­net skal de stå åtte me­ter fra hver­and­re der­som de ikke er mid­ler­ti­di­ge og lett de­mon­ter­ba­re.

– Det­te er be­kym­rings­ver­dig. Brann­ve­se­net er nødt til å stram­me til skru­en om det ikke blir bed­re, sier vara­brann­sjef Ei­rik Even­sen i Grim­stad Brann­ve­sen. Han er en av lands­de­lens frems­te eks­per­ter på om­rå­det.

– ULOV­LIG I BOLIGER

Le­der av fore­byg­gen­de en­het ved Kris­tian­sands re­gio­nen brann og red­ning, Hans Arne Mad­sen, be­kref­ter at også de er be­kym­ret.

– Det er en stor ut­ford­ring for oss, sier Mad­sen. Han hen­vi­ser vi­de­re til Even­sen i Grim­stad som de plei­er å råd­føre seg med.

– Hvor­for er det­te et pro­blem, Even­sen?

– Cam­ping­vog­ne­ne har ofte brenn­bar iso­la­sjon som er ulov­lig i boliger. Når byg­nin­ge­ne står så tett, er det fare for rask spred- ning og at mer enn en en­het tar fyr. In­ter­ne røm­nings­vei­er er hel­ler ikke all­tid breie nok, sier Even­sen.

– IN­GEN GRÅSONE

Tid­li­ge­re had­de cam­ping­vog­ne­ne gjer­ne et for­telt. Da de­fi­ne­res det som en mid­ler­ti­dig inn­ret­ning, og har av­stands­krav på tre me­ter. De sis­te åre­ne har så­kal­te spi­ker­telt blitt mer van­li­ge. Gjes­ter som har fas­te plas­ser på cam­ping­plas­se­ne byg­ger hyt­ter i plast el­ler med plan­ker rundt el­ler inn­til vog­na. I til­legg set­ter man­ge opp ter­ras­se, bod og grill­hyt­ter. Da er det iføl­ge plan- og byg­nings­lo­ven de­fi­nert som «lave bygg­verk» og skal ha åtte me­ters av­stand.

– Reg­le­ne er vel­dig ty­de­li­ge, men ei­er­ne sier sik­kert at det er grå­so­ner. Det er jo for­ståe­lig. Hvis de har stør­re av­stand, så må de fjer­ne man­ge plas­ser og tje­ner mind­re. Men de kan ikke la det gå ut­over sik­ker­he­ten, sier Even­sen.

Bygge­saks­le­der Bjørn Ha­rald An­der­sen i Kris­tian­sand kom­mu­ne er enig med brann­ve­se­net og sier det er åtte me­ter som skal gjel­de når bygg­ver­ke­ne er blitt så sto­re.

– Det er brann­ve­se­net som nor­malt føl­ger opp det­te, men det er kan­skje noe vi også bør se på, sier An­der­sen.

SKJULTE VOGNER

Bil­de­ne fra fire for­skjel­li­ge cam­ping­plas­ser på Sør­lan­det vi­ser at cam­ping­hyt­ter lig­ger tett inn­til hver­and­re. En­kel­te ste­der er det knapt mu­lig å få øye på cam­ping­vog­na som var ut­gangs­punk­tet for bygg­ver­ket. And­re ste­der lig­ger ter­ras­se­ne helt inn­til hver­and­re, kun skilt av et gjer­de.

– IKKE LETT FLYTTBARE

Fædre­lands­ven­nen har sett på Ege­nes cam­ping i Flekke­fjord, Bor­nes i Ven­ne­sla, Dvergs­nestan­gen i Kris­tian­sand og Skotte­vik i Lil­le­sand.

Re­sul­ta­tet er det sam­me. Det som skal være mid­ler­ti­di­ge kon­struk­sjo­ner, fram­står på bil­de­ne som fas­te og lite mo­bi­le løs­nin­ger.

Vi har vist bil­de­ne til vara­brann­sjef Ei­rik Even­sen. – Det fram­står ge­ne­relt ryd­dig og struk­tu­rert på bil­de­ne, men med en ty­de­lig inn­ar­bei­det tre­me­ters­re­gel. Det vil være rik­tig hvis det­te ikke reg­nes som spi­ker­telt el­ler at en­he­te­ne har do­ku­men­tert brann­cel­le­be­gren­sen­de funk­sjon. Umid­del­bart fram­står det­te som kon­struk­sjo­ner som ikke er lett flyttbare og vil der­for de­fi­ne­res i lov­ver­ket som lave bygg­verk hvor av­stands­kra­vet er åtte me­ter. Unn­ta­ket er hvis det er truf­fet til­tak som re­du­se­rer den­ne av­stan­den brann­tek­nisk, sier Even­sen.

– LITE FORNUFT

Jan-hen­rik Lar­sen er le­der for cam­ping i NHO Rei­se­liv.

– Det er lite fornuft i å ha stren­ge­re reg­ler. Vi var med i en grup­pe som kom med inn­spill til ny vei­led­nings­tekst for det­te. Hvor­dan det har gått, får du spør­re Trond S. An­der­sen i Di­rek­to­ra­tet for bygg­kva­li­tet om.

An­der­sen sva­rer at et ikke har skjedd noen end­ring i re­vi­de­rin­gen av plan- og byg­nings­lo­ven (tek 17) som kom i som­mer.

– Per nå så gjel­der åtte me­ter der på­byg­get de­fi­ne­res som bygg­verk. Det vil si at det ikke er lett de­mon­ter­bart. Hoved­pro­ble­met er at det­te ikke er så godt de­fi­nert, me­ner An­der­sen.

Foto: An­ders Mar­tin­sen

Plan- og byg­nings­lo­ven sier det skal være minst åtte me­ter mel­lom dis­se byg­ge­ne på Kris­tian­sand Fe­rie­sen­ter på Dvergs­nestan­gen i Kris­tian­sand, om de ikke er let­te å de­mon­te­re.

AL­LE FOTO: AN­DERS MAR­TIN­SEN

Plan- og byg­nings­lo­ven sier det skal være minst åtte me­ter mel­lom dis­se byg­ge­ne på Kris­tian­sand Fe­rie­sen­ter, om de ikke er let­te å de­mon­te­re.

Cam­ping­vog­ne­ne med på­bygg lig­ger idyl­lisk til på Skotte­vik, men det blir tett mel­lom na­bo­ene.

På Bor­nes Cam­ping er fle­re av cam­ping­vog­ne­ne godt skjult bak hyt­ter og spi­ker­telt. Reg­le­ne prak­ti­se­res som det er mid­ler­ti­di­ge inn­ret­nin­ger.

Ege­nes Cam­ping i Flekke­fjord prak­ti­se­rer tre og fire me­ter mel­lom cam­ping­vog­ne­ne.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.