– Smi­let hen­nes er jo det ny­de­ligs­te i ver­den

Å job­be med mu­sikk gir coun­try­ar­tist Per Gun­nar Stø­len ener­gi og over­skudd til å være en best mu­lig far for Pe­tri­ne (17).

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: KRIS­TI­AN HOLE kris­ti­an.hole@fvn.no

Å job­be med mu­sikk gir coun­try­ar­tist Per Gun­nar Stø­len ener­gi og over­skudd til å være en best mu­lig far for Pe­tri­ne (17).

– Mu­sik­ken er mitt «energi­punkt», en fri­sone som gjør at jeg tak­ler ut­ford­rin­ge­ne som hver­da­gen gir meg, sier Per Gun­nar Stø­len, som er ak­tu­ell med sitt sju­en­de al­bum «I Will Put In­to Words».

Fædre­lands­ven­nen mø­ter Stø­len og kona Pia Jør­gen­sen hjem­me i Sage­bak­ken, like ved Ytre Strai.

Her bor de med sin multi­han­di- kap­pe­de dat­ter Pe­tri­ne (17), som Stø­len syn­ger om på den nye lå­ten «So­met­hing In Her Smi­le».

– Pe­tri­ne er vel­dig glad i or­gel­mu­sikk. Un­der hen­nes kon­fir­ma­sjon i Grim kir­ke fikk jeg or­ga­nis­ten til å spil­le litt eks­tra for hen­ne. Da kom smi­let fram. Og smi­let hen­nes er jo det ny­de­ligs­te i ver­den.

FØDSELSTABBE

Pe­tri­ne ble født for 17 år si­den. Etter et nor­malt svan­ger­skap så skjed­de syke­hus­tab­ben som skul­le for­and­re liv­e­ne til Per Gun­nar og Pia for all­tid.

– Pe­tri­ne var i ut­gangs­punk­tet helt frisk, men så klar­te de å rote det til.

Ok­sy­gen­man­gel før­te til at Pe­tri­ne ble hjerne­ska­det, som igjen før­te til at hun ble multi­funk­sjons­hem­met.

– Had­de hun blitt tatt ut med kei­ser­snitt tre ti­mer før had­de alt gått bra. Det å opp­le­ve at man får li­vet snudd opp ned, på grunn av noen ti­mers feil på syke­hu­set, er utro­lig tøft. Det på­vir­ker al­le val­ge­ne man tar i etter­tid.

ENERGI­PUNKT

Men å sen­de Pe­tri­ne på in­sti­tu­sjon var ald­ri et al­ter­na­tiv for fa­mi­li­en. Stø­len slut­tet der­for i læ­rer­job­ben for å ta vare på hen­ne hjem­me, sam­men med en fast plei­er.

I dag får Stø­len om­sorgs­lønn for å være hjem­me med Pe­tri­ne. Og selv om meste­par­ten av tida går til å hjel­pe dat­te­ra, hen­der det at han går ned i kjel­ler­stu­dio­et for å skri­ve Nashvil­le-in­spi­rert coun­try­mu­sikk når sjan­sen byr seg.

– Å trek­ke seg til­ba­ke med gi­ta­ren og drøm­me seg vekk, det har vært utro­lig vik­tig og helt av­gjø­ren­de for meg. Mu­sik­ken har gitt meg vel­dig mye.

Og når han sit­ter med gi­ta­ren og skrive­blok­ka foran seg, er det som re­gel kjær­lig­he­ten til Pe­tri­ne, el­ler li­den­ska­pen for fisking i Otra, som blir skild­ret.

– Den si­tua­sjo­nen vi er i, med tan­ke på Pe­tri­ne, har gitt meg man­ge tan­ker som har på­vir­ket låt­skri­vin­gen. Den fan­tas­tis­ke na­tu­ren i nær­om­rå­det har også på­vir­ket mu­sik­ken min.

– EN OVERLEVELSESSONE

Kona Pia Jør­gen­sen sier at hun er sjele­glad for at Stø­len har mu­sik­ken som støtte­spil­ler.

– Mu­sik­ken er en overlevelsessone for at han skal få fatt på nes­te dag, og for å orke å gjø­re alt han gjør i hver­da­gen. Hvis han ikke had­de hatt mu­sik­ken had­de li­vet vårt vært gans­ke an­ner­le­des, for­tel­ler Jør­gen­sen og leg­ger til:

– Når han er i mu­sikk­bob­la luk­ker han dø­ra og sit­ter for seg selv hele nat­ta. Han gir seg ikke. Det er utro­lig sunt for han å ten­ke på noe an­net.

Fram­over hå­per Stø­len at han kan få tid til å spil­le fle­re kon­ser­ter, noe han har gjort lite de sis­te åre­ne.

– Jeg drøm­mer om å få litt mer fri­het, el­ler en fø­lel­se av det. Kona og jeg skul­le gjer­ne reist på fe­rie, og jeg har vel­dig lyst å spil­le fle­re kon­ser­ter. Men Pe­tri­ne er vik­tigst, og hun tren­ger folk rundt seg hele døg­net. Men å få litt mer av­las­ting had­de vært vel­dig fint for oss, av­slut­ter Stø­len.

Å trek­ke seg til­ba­ke med gi­ta­ren og drøm­me seg vekk, det har vært utro­lig vik­tig og helt av­gjø­ren­de for meg. Mu­sik­ken har gitt meg vel­dig mye.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

Pia Jør­gen­sen (t.v.) og coun­try­ar­tist Per Gun­nar Stø­len med sin dat­ter Pe­tri­ne (17), som ble hjerne­ska­det og multi­funk­sjons­hem­met på grunn av en fødselstabbe på syke­hu­set.

FOTO: KRIS­TI­AN HOLE

PG Stø­len er ak­tu­ell med sitt sju­en­de al­bum «I Will Put In­to Words». Fle­re av lå­te­ne hand­ler om dat­te­ra Pe­tri­ne og hans li­den­skap for fisking.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.