Har du sett noe så rart?

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - ODD-INGE RØN­NING ULE­BERG

Hav­fors­ker me­ner front mot front-kol­li­sjon er mer sann­syn­lig enn at den­ne smol­ten har vært spe­si­elt glupsk.

Hav­fors­ker me­ner front mot front-kol­li­sjon er mer sann­syn­lig enn at den­ne smol­ten har vært spe­si­elt glupsk. Den døde med en stor fisk i svel­get.

– Jeg trod­de nes­ten ikke mine egne øyne da jeg var ute i Otra for å fiske laks i for­ri­ge uke, for­tel­ler lakse­fis­ker

Kai Kårik­stad.

Nede i van­net så han den døde smol­ten, og at noe stakk ut av mun­nen på den. Som fiske­re flest, fryk­tet Kårik­stadat at noe var galt med for­hol­de­ne i elva. Der­for måt­te han sjek­ke nær­me­re.

Ut av den ni centi­me­ter lan­ge smol­ten stakk spo­ren til en an­nen, om­trent like stor, fisk.

– Jeg har ald­ri sett ma­ken. Sånn er det i na­tu­ren. Der kan man opp­le­ve mye uven­tet. Den­ne smol­ten vir­ker å ha vært uvan­lig glupsk. Den har gapt over for mye, sier Kårik­stad, som fisker i Otra fle­re da­ger i uka.

Han sy­nes det var verd å dele det­te «na­tur­fe­no­me­net» med Fæ- dre­lands­ven­nens le­se­re.

Hav­fors­ker To­re Jo­hann­es­sen ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tets sta­sjon i Fløde­vi­gen blir ikke over­ras­ket når han får se bil­de­ne.

Han sier han har ofte har sett lik­nen­de når han trek­ker fisk i not, men han me­ner det har lite med glupsk­het og spi­sing å gjø­re.

– KOL­LI­SJON?

– Det­te er nok en til­fel­dig­het som har skjedd. Når fisk står tett, ser jeg ofte at én fisk hav­ner i kjef­ten på en an­nen. Det­te er mer en front-mot front­kol­li­sjon enn for­søk på å spi­se noe som er for stort – tror jeg.

Jo­hann­es­sen sier fiske­ne vil svøm­me fram­over hvis de har hav­net i den­ne si­tua­sjo­nen. Den inni vil svøm­me len­ger inn, den uten­på vil også svøm­me fram­over. Slik blir si­tua­sjo­nen bare ver­re.

– Det opp­står en si­tua­sjon hvor de ikke grei­er å kom­me fri fra hver­and­re. Til slutt får de pro­ble­mer med luft og kref­ter og dør, sier Jo­hann­es­sen.

KAN HA MISFORSTÅTT

Bio­log Jan Hen­rik Si­mon­sen ved Hav­forsk­nings­in­sti­tut­tet har også sett bil­de­ne. Han er enig i det­te med til­fel­dig­het.

– Det kan også ten­kes at smol­ten har trodd den har spist et kreps­dyr, rett og slett bom­met to­talt. Små­fisk som det­te spi­ser in- sek­ter og små­dyr. De spi­ser ikke an­nen fisk, sier han, og leg­ger til at in­gen kan vite ek­sakt hva som har skjedd.

Kai Kårik­stad har plas­sert «fangs­ten» på fry­sen – for ku­rio­si­te­tens skyld.

FOTO: KAI KÅRIK­STAD

Smol­ten har rett og slett slukt ka­me­ra­ten sin og om­kom­met.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.