Ny kon­kurs i Skip­per­gata

Røff og Tøff, som har solgt bar­ne- og ung­doms­klær i Skip­per­gata, har slått seg selv kon­kurs.

Faedrelandsvennen - - FORSIDE - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Røff og Tøff, som solgte barne­klær, er kon­kurs. – Da Skip­per­gata ble sper­ret, var det som å slå av en bry­ter, sier bu­tikk­ei­er At­le Pedersen.

– Da Skip­per­gata ble sper­ret, var det som å slå av en bry­ter, sier At­le Pedersen (45). Han har vært ene­ei­er, styre­le­der og dag­lig le­der iR G TAS–utad­kjent som barne­og ung­doms klær­bu­tik­ken Røff og Tøff, med til­hold i Skip­per­gata mel­lom Kirke­gata og Fest­nings­gata.

– Det var opp­bud, alt­så at sty­ret selv slo sel­ska­pet kon­kurs. Det er in­gen pant­ha­ve­re og jeg har al­le­re­de fått et bud på 80.000 kro­ner for vare­la­ge­ret, som står opp­ført med en inn­kjøps­pris på 100.000 kro­ner, for­tel­le­r­ad­vo­kat og bo­sty­rer Øystein Vik støl. Han opp­ly­ser også at le­ve­ran­dør­gjel­den skal være på 505.000 kro­ner.

Iføl­ge RGT AS’ regn­skap for 2016 var det én an­satt i fjor. Om­set­nin­gen var 722.000 kro­ner (ned 40 pro­sent fra året før) og un­der­skud­det 508.000 kro­ner. Ved årets ut­gang var den bok­før­te egen­ka­pi­ta­len ne­ga­tiv med 231.000 kro­ner.

KON­KURS-HISTORIKK

I til­legg til RGT AS, har At­le Pedersen vært in­volvert i ti kon­kur­ser si­den 2009:

●● Unik Mo­te AS i 2016

●● Røff Sør­lands­sen­te­ret i 2012

●● MDA AS i 2012

●● Røff Far­sund AS i 2011

●● Røff Mar­kens AS i 2011

●● Røff Barne­klær AS i 2010

●● Røff Stav­an­ger AS i 2010

●● AS Ei­nar For­gaard AS i 2010

●● Røff Aren­dal AS i 2010

●● Røff Borg AS i 2009

– RGT er en his­to­rie for seg som skyl­des alt­så at pub­li­kum for­svant fra Skip­per­gata. De and­re kon­kur­se­ne drei­er seg om Unik Mo­te AS og dat­ter­sel­ska­per. Unik Mo­te var et fa­mi­lie­sel­skap med fle­re ei­ere. Pro­ble­me­ne opp­stod un­der fi­nans­kri­sen, i til­legg gikk min far bort, be­ret­ter At­le Pedersen.

– Er det du som står bak bu­det på RGT AS’ vare­la­ger? – Det vil jeg ikke kom­men­te­re.

NABO-KON­KUR­SER

Det har vært fle­re bu­tikkon­kur­ser i det sam­me strø­ket i Kris­tian­sand den sis­te ti­den. En nær nabo av Røff og Tøff, le­ke­tøy-, garn- og gave­bu­tik­ken Bån­sull AS, gikk kon­kurs i juni. Må­ne­den før var det gave­ar­tik­kel­bu­tik­ken Annek­sets om m åtte­bite i gres­set. Den lå rik­tig­nok i Kirke­gata, men i sam­me kvar­tal som Røff og Tøff og Bån­sull.

I juni kom­men­ter­te Kvad­rat ur­for­enin­gens dag­li­ge le­der, Ha­rald Eik­rem An­der­sen, si­tua­sjo­nen. Her er litt av det han sa:

– Ofte blir lo­ka­li­se­ring av en bu­tikk det man fo­ku­se­rer på, men en lønn­som drift av­gjø­res også av en rek­ke and­re faktorer. I Kvad­ra­tu­ren har vi gode ek­semp­ler på at det går fint å lyk­kes i side­ga­ter. Man kom­mer tet­te­re på mar­ke­det ved å be­ta­le for det i Mar­kens gate, og det er nok let­te­re med suk­sess i Mar­kens og i ett av våre by­sent­re, men her må bu­tik­kens strategi og sat­sings­om­rå­der være sty­ren­de. Jeg an­be­fa­ler at nye leie­ta­ke­re ser på våre uli­ke hand­le- ga­ter som mu­lig­he­ter når man vur­de­rer en etab­le­ring.

Og apro­pos Annek­set, som er nevnt over: I dag dri­ver Hope­ful virk­som­het i de sam­me lo­ka­le­ne i Kirke­gata. Det er en stif­tel­se som dri­ver ar­beids­tre­ning for ung­dom og sel­ger kunst, in­te­ri­ør­ar­tik­ler og ga­ver. En rek­ke kjen­te navn fra næ­rings­li­vet er «part­ne­re og støtte­spil­le­re», som det he­ter i en li­ten pam­flett som de­les ut i bu­tik­ken.

FOTO: RU­NE ØIDNE REINERTSEN

Røff og Tøff har det stått på skil­tet. Firma­nav­net har vært RGT AS. Nå er bar­ne- og ung­doms­klær­bu­tik­ken i Skip­per­gata kon­kurs.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.