Ikke på skin­ner i som­mer

En må­ned etter åp­nin­gen av jern­bane­spo­ret som frak­ter Voss-vann fra Vatne­strøm til Kris­tian­sand, kjø­rer igjen trai­le­re van­net til byen. Be­bo­ere rea­ge­rer.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - TEKST: KA­MIL­LA RUDBERG ka­mil­la.rudberg@fvn.no

Tors­dag 15. juni 2017 åp­net det 667 me­ter lan­ge side­spo­ret fra Voss Pro­duc­tion til Sør­lands­ba­nen, etter en in­ves­te­ring på drøyt 20 mil­lio­ner kro­ner. 7000 fær­re vogn­tog på inn­lands­vei­ene ble ap­plau­dert av både Voss Pro­duc­tion, lo­kal­po­li­ti­ke­re og na­bo­ene i om­rå­det.

Men knap­pe fire uker etter åp­nin­gen, rea­ge­rer be­bo­er Gunn Wedege Rud­sta­den på at trai­ler­ne fort­satt kjø­rer på vei­en.

– Jeg er ikke po­si­tiv til Voss Pro­duc­tion el­ler kom­mu­nen så len­ge trai­ler­ne kjø­rer på vei­en. De smi­ler og sier alt går på skin­ner, og så gjør det jo ikke det, sier hun.

TIL­BA­KE På NY ASFALT

Rud­sta­den har bodd på Iveland si­den 2009.

– Jeg har brukt å gå til fab­rik­ken for å føl­ge med litt. Da de var fer­di­ge med jern­bane­spo­ret, så jeg de les­set opp con­tai­ne­re med Voss-vann, sier hun, og leg­ger til at hun syn­tes det var fint, både på grunn av trygg­het og av hensyn til vei­en.

Sør for Vatne­strøm har vei­en nem­lig vært svært slitt etter al­le vogn­to­ge­ne som kjø­rer til og fra Voss vann­fab­rikk. Men i slut­ten av juni kom det ny asfalt til Vatne­strøm, men gle­den ble kort­va­rig:

– Da vei­en en­de­lig var fer­dig as­fal­tert, så jeg plut­se­lig trai­le­re igjen, for­tel­ler Rud­sta­den. Hun er uro­lig for tra­fikk­sik­ker­he­ten og for at den nye vei­en skal få va­ri­ge ska­der av trai­ler­tra­fik­ken.

TRE UKER FE­RIE

John Hel­ge Aust­gu­len, fab­rikk­sjef på Voss Pro­duc­tion, be­kref­ter til Fædre­lands­ven­nen at to­ge­ne ikke går i uke 28, 29 og 30.

– Vi valg­te å kjø­re trai­le­re i som­mer­fe­rien. Car­go­net kun­ne ha kjørt, men for­di vi er i en opp­læ­rings­fase, valg­te vi å gjø­re det slik. Det er let­te­re både for oss og for Car­go­net, sier han.

Aust­gu­len er ikke be­kym­ret for sli­ta­sje på vei­en i den­ne pe­rio­den:

– Jeg had­de blitt vel­dig for­und­ret der­som vei­en ble slitt ned på tre uker. De har gjort en god jobb med opp­gra­de­rin­gen av vei­en, sier han.

IKKE KJENT MED TRAI­LE­RE

Nils Kav­li, kon­sti­tu­ert ad­mi­ni­stre­ren­de di­rek­tør i Car­go­net, be­kref­ter at de har fått be­skjed om at Voss Pro­duc­tion har fe­rie­av­vik­ling i uke 28, 29 og 30. At det går trai­ler­tra­fikk fra fab­rik­ken i den­ne pe­rio­den, vet han ikke noe om.

– Det er meg ukjent. Vi har fått vite at det er fe­rie nå. Vi kun­ne godt ha kjørt i den­ne pe­rio­den, men vi har fått vite at pro­duk­sjo­nen har av­tatt fra Voss Pro­duc­tion i den­ne pe­rio­den.

Hel­ler ikke Ola Troll­da­len, ansvar­lig for kunde­kon­takt i Car­go­Net, er kjent med at trai­ler­tra­fik­ken:

– Det er plan­lagt fra fab­rik­kens side at det ikke skal gå noen tog i den­ne pe­rio­den. Vi har satt opp fe­rie­av­vik­lin­gen vår ut ifra den­ne in­for­ma­sjo­nen, sier han.

– KAN IKKE LASTES

Gro Ani­ta My­kjå­land, ord­fø­rer i Iveland kom­mu­ne, for­tel­ler at hun sto­ler på at Car­go­net og Voss Pro­duc­tion har fun­net ut av den bes­te løs­nin­gen i som­mer.

– Jeg vet in­ten­sjo­nen er å bru­ke det nye side­spo­ret. Så der­som de ser det er en pe­rio­de der de er nødt til å kjø­re med trai­le­re nå, kan de ikke lastes for det.

FOTO: KA­MIL­LA RUDBERG

På den­ne vei­en har trai­ler­tra­fik­ken fra Voss Pro­duc­tion gått helt til det nye side­spo­ret ble åp­net juni i år. Gunn Wedege Rud­sta­den rea­ge­rer på at trai­ler­ne fort­satt kjø­rer på vei­en i som­mer­fe­rien.

ARKIVFOTO: RICHARD NO­DE­LAND

De førs­te to­ge­ne med Voss-vann kom til Kris­tian­sand sta­sjon 19. juni.

FOTO: REIDAR KOLLSTAD

John Hel­ge Aust­gu­len, fab­rikk­sjef på Voss Pro­duc­tion, for­kla­rer at be­drif­ten valg­te å kjø­re trai­le­re i som­mer­fe­rien for­di både Voss Pro­duc­tion og Car­go­net fort­satt er i opp­læ­rings­fa­sen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.