Her end­te Te­s­la­ens ferd

Faedrelandsvennen - - NYHETER - JAN ODD­VAR EIDE ARILD SANDVIK CHRISTINA ØSTTVEIT EIVIND KRIS­TEN­SEN

En bil kjør­te av broa, fem me­ter ned og 20 me­ter bort­over kratt, trær, gan­gog syk­kel­sti, før bi­len lan­det på ho­det; gikk rundt igjen og stop­pet i trær­ne før par­ke­rings­plas­sen ved Meny Al­bert.

– Et un­der at det ikke gikk ver­re, sier Tri­ne Martha Ei­dem som ble vit­ne til den dra­ma­tis­ke ut­for­kjø­rin­gen tirs­dag kveld ved 19-ti­den. Hun kom gå­en­de over broa fra Vi­ge- si­den over E 18 og så sorte Te­s­la­en kom­me kjø­ren­de øst­fra på E 18, og svin­ge av til Gim­le­kol­len.

Så gikk det galt. Men til alt hell kom sjå­fø­ren og søn­nen på tre år ut av bi­len selv, kun med mind­re skram­mer etter den hef­ti­ge fer­den.

– Jeg vars­let 113 og had­de kon­takt med dem helt til am­bu­lan­sen kom, for­tel­ler Ei­dem, som stil­te spørs­må­le­ne fra nød­sen­tra­len di­rek­te til sjå­fø­ren. De to ble kjørt til syke­hus for en sjekk, men skal ha slup­pet unna med skram­mer.

– Jeg skjøn­ner ikke helt at det gikk så bra. Men det gjor­de det hel­dig­vis, sier Ei­den til Fædre­lands­ven­nen.

Til nød­per­so­nell på ste­det har sjå­fø­ren for­klart at han tok feil av gass- og bremse­pe­dal da han kom opp mot T-krys­set på broa.

Tri­ne Martha Ei­dem for­tel­ler til Fædre­lands­ven­nen at bi­len skjøt fart, kjør­te over krys­set – tvers gjen­nom vei­fen­de­ren – og gjor­de et hopp før den lan­det i gress­bak­ken neden­for Meny Al­bert.

På vei­en har bi­len hop­pet ned cir­ka fem me­ter fra broa, over gress­ple­nen, vi­de­re over gang- og syk­kel­sti­en, for så til slutt å kjø­re opp gress­bak­ken før bi­len stop­pet i trær­ne inn til par­ke­rings­plas­sen til Meny Al­bert.

– Det vi vet er at bi­len kom kjø­ren­de på E 18 mot Kris­tian­sand, før den tok av til Åle­fjær­vei­en. Mye ty­der på at det har blitt holdt litt for høy fart og at sjå­fø­ren ikke har klart svin­gen. Bi­len har hop­pet ut fra kan­ten og lan­det i skrå­nin­gen, sa po­li­ti­ets inn­sats­le­der Ter­je Brat­land, til Fædre­lands­ven­nen kort tid etter ulyk­ken.

Ved 21-ti­den tirs­dag kveld meld­te po­li­ti­et at år­saks­for­hol­det var uklart. Sa­ken vil bli etter­fors­ket vi­de­re.

– Er det grunn til å tro at det er fle­re for­nær­me­de?

– Det er noe vi un­der­sø­ker, sier po­liti­ad­vo­kat Ce­lin Hau­ge An­der­sen.

34-årin­gens for­sva­rer, Odd Jo­han Holck-steen, øns­ker ikke å kom­men­te­re sa­ken.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Bi­len har kjørt av broa, ut­for en fire-fem me­ter skrent og fort­satt 20 me­ter bort­over gang- og syk­kel­sti før den stop­pet i skog­hol­tet.

FOTO: CHRISTINA ØSTTVEIT

Bi­len kom øst­fra og tok av fra E 18 ved Vol­le­van­net. Vit­ner har for­talt at bi­len skjøt fart, kjør­te over krys­set – tvers gjen­nom vei­fen­de­ren - og gjor­de et hopp før den lan­det i gress­bak­ken neden­for Meny Al­bert.

FOTO: GOOGLE MAPS

Her kjør­te Te­s­la­en. Fra broa over E 18. Cir­ka fem me­ter ned og 20 me­ter bort i skog­hol­tet før par­ke­rings­plas­sen til Meny Al­bert.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.