Al­vor­lig kri­se for Sve­ri­ges re­gje­ring

Re­gje­rin­gen til Stefan Löf­ven er ram­met av sin hittil al­vor­ligs­te kri­se, fast­slår svens­ke eks­per­ter.

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

Ons­dag vars­let fire bor­ger­li­ge op­po­si­sjons­par­ti­er mis­til­lits­for­slag mot tre av Löf­vens mi­nist­re, in­fra­struk­tur­mi­nis­ter An­na Jo­hans­son, in­nen­riks­mi­nis­ter An­ders Yge­man og for­svars­mi­nis­ter Pe­ter Hul­tqvist.

Sve­ri­ge­de­mo­kra­ter­na vars­let raskt at det vil støt­te for­sla­get, mens Väns­ter­par­ti­et, som kom­mer til å av­gjø­re om for­sla­get får fler­tall, har tatt tenke­pau­se til tors­dag.

– Det­te er den al­vor­ligs­te kri­sen som re­gje­rin­gen til Stefan Löf­ven har vært i si­den den kom til mak­ten i 2014, sier Björn Lin­dahl, Svens­ka Dag­bla­dets kor­re­spon­dent i Oslo, til NTB.

VÄNS­TER­PAR­TI­ET JOKER

Lin­dahl ute­luk­ker ikke at Väns­ter­par­ti­et vil støt­te for­sla­get, og han tror le­del­sen bru­ker ti­den til å son­de­re både in­ternt i par­ti­et og med re­gje­rin­gen før det be­stem­mer seg.

Par­ti­et har re­la­tivt god tid på seg et­ter­som det i hen­hold til re­gel­ver­ket må gå ti da­ger fra mis­til­lits­for­sla­get sen­des inn, til at riks­da­gen sam­les for å be­hand­le det.

– Et­ter­som det­te er et spørs­mål som lig­ger litt uten­om po­li­tik­ken, kan Väns­ter­par­ti­et støt­te mis­til­lits­for­sla­get og fort­satt si at det ikke sier nei til so­sial­de­mo­kra­tisk po­li­tikk. Det kan også være en måte å vise at re­gje­rin­gen må ta Väns­ter­par­ti­et mer på al­vor, sier Lin­dahl.

OVER­RAS­KEN­DE

Mis­til­lits­for­sla­get kom­mer i kjøl­van­net av It-skan­da­len i Trans­port­sty­rel­sen, som kan ha ført sto­re meng­der sen­si­tiv in­for­ma­sjon på av­veie, og som re­gje­rin­gen an­kla­ges for ikke å ha tatt skik­ke­lig an­svar for.

At for­sla­get ble vars­let al­le­re­de nå, midt i som­mer­fe­rien, og at det gjaldt hele tre mi­nist­re, var over­ras­ken­de.

– Det­te var ikke ven­tet, spe­si­elt ikke at det skul­le gå så fort, sier stats­vi­te­ren Mar­ja Lemne ved Stock­holms uni­ver­si­tet til Afton­bla­det.

Hun kal­ler si­tua­sjo­nen for trist og me­ner at den bor­ger­li­ge Al­li­an­sen øns­ker å vise handle­kraft.

SPAR­KES AV LÖF­VEN?

Mis­til­lits­for­slag er sjel­den kost i Sve­ri­ge, og kra­vet om at hele tre mi­nist­re må gå, er uten side­styk­ke i svensk po­li­tikk. Lin­dahl er mest over­ras­ket over at op­po­si­sjo­nen også kre­ver for­svars­mi­nis­te­rens av­gang.

Spørs­må­let er om Löf­ven vil gi noen av de tre spar­ken før for­sla­get kom­mer op

– I Sve­ri­ge reg­ner re­gje­rin­gen seg som et kol­lek­tiv som sam­men står ansvar­lig for alt. Når det først stil­les mis­til­lits­for­slag, er det dess­uten van­lig at stats­mi­nis­te­ren stil­ler seg bak sine mi­nist­re, sier Lin­dahl.

Han ute­luk­ker ikke at Löf­ven vil gjø­re det sam­me som Ing­var Carls­son gjor­de i 1988, som pres- set jus­tis­mi­nis­ter An­na-gre­ta Lei­jon til å gå av før mis­til­lits­for­sla­get mot hen­ne ble be­hand­let i Riks­da­gen.

– Det kan ten­kes at Löf­ven gjør noe av det sam­me, at han red­der seg ved å spar­ke en el­ler fle­re av mi­nist­re­ne, sier Lin­dahl.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.