Ha­mas for­blir på EUS ter­ror­lis­te

Faedrelandsvennen - - NYHETER - NTB

EUS øvers­te dom­stol fast­slår at det var feil å fjer­ne Ha­mas fra unio­nens ter­ror­lis­te og sen­der sa­ken til­ba­ke til en la­ve­re dom­stol for ny be­hand­ling.

I en dom fra 2014 ble det kon­sta­tert at EU gjor­de for­mel­le feil da den pa­le­stins­ke isla­mist­be­ve­gel­sen Ha­mas ble satt på ter­ror­lis­ta i 2001. Dom­men ble an­ket av unio­nens uten­riks­mi­nis­te­re i ja­nu­ar 2015. De får nå med­hold av EUS øvers­te dom­stol.

De for­mel­le fei­le­ne skal ha vært at EUS mi­nis­ter­råd had­de lent seg på ny­hets­ar­tik­ler og in­for­ma­sjon fra net­tet iste­den­for na­sjo­na­le myn­dig­he­ter da de skul­le vur­de­re om det er en lø­pen­de ri­si­ko for at Ha­mas er in­volvert i ter­ror­hand­lin­ger.

EUS øvers­te dom­stol me­ner imid­ler­tid at det­te ikke er nok til å fjer­ne grup­pa fra ter­ror­lis­ta og sen­der sa­ken til­ba­ke til dom­sto­len som tok be­slut­nin­gen.

I en an­nen dom fra 2014 ble også LTTE fjer­net fra ter­ror­lis­ta for­di mi­nis­ter­rå­det ikke had­de gjort en grun­dig nok jobb med å do­ku­men­te­re grunn­la­get for å set­te grup­pa på lis­ta. I den sa­ken opp­rett­hol­der den øvers­te dom­sto­len dom­men, tross rå­dets anke. Dom­sto­len av­vi­ser an­ken for­di de me­ner at mi­nis­ter­rå­det ikke har fore­tatt en grun­dig nok vur­de­ring av ter­ror­fa­ren fra LTTE i lys av at grup­pa ble knust i en om­fat­ten­de mi­li­tær­of­fen­siv i 2009.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.