Trump for­søk­te å mob­be til opp­si­gel­se

Faedrelandsvennen - - NYHETER - KRIS­TI­AN MAD­SEN, FÆDRE­LANDS­VEN­NEN/ POLITIKEN

USAS pre­si­dent Do­nald Trump har inn­le­det en hard, mob­be­ak­tig kam­pan­je mot sin jus­tis­mi­nis­ter, Jeff Ses­sions. Hvor len­ge vil Ses­sions fin­ne seg i det?

●● Nett­mob­bing har blitt et ut­bredt fe­no­men etter at de so­sia­le medie­ne har blitt en del av vår hver­dag. Men USAS pre­si­dent Do­nald Trump bry­ter nå helt ny grunn for fe­no­me­net etter at han har be­gynt å mob­be sin egen jus­tis­mi­nis­ter via so­sia­le medi­er.

Hver dag byr nå på en ny yd­my­kel­se for USAS jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions.

– Jus­tis­mi­nis­ter Jeff Ses­sions har vært vel­dig svak når det gjel­der Hil­la­ry Clin­tons for­bry­tel­ser (hvor er e-pos­te­ne og De­mo­kra­te­nes ser­ver) og etter­ret­nings­lek­ka­sjer, skrev pre­si­den­ten på Twit­ter tirs­dag.

– Hvor er etter­forsk­nin­gen, jus­tis­mi­nis­ter? spør Trump også, med hen­vis­ning til en his­to­rie fra den kon­ser­va­ti­ve talk­show-ver­ten Sean Han­ni­ty på tv-ka­na­len Fox News, hvor Han­ni­ty frem­mer på­stan­der om et ukrainsk for­søk på å un­der­gra­ve Trumps valg­kamp i fjor.

Man­dag om­tal­te Trump jus­tis­mi­nis­te­ren som den «hardt pla­ge­de» – bele­agu­e­red – jus­tis­mi­nis­ter, og for­tal­te i et in­ter­vju at Ses­sions ald­ri vil­le fått job­ben om Do­nald Trump had­de visst at Ses­sions skul­le er­klæ­re seg in­ha­bil i det sto­re spørs­må­let om mu­lig rus­sisk inn­blan­ding i den ame­ri­kans­ke valg­kam­pen.

Sam­ti­dig har en rek­ke navn blitt lek­ket fra Det hvi­te hus til pres­sen – navn på per­soner som man an­gi­ve­lig vur­de­rer som ny jus­tis­mi­nis­ter.

MOBBING SOM STRATEGI

Ved førs­te øye­kast ser det hele mildt sagt vel­dig rart ut. For om Do­nald Trump er mis­for­nøyd med sin egen jus­tis­mi­nis­ter kan han bare av­set­te ham.

Det er imid­ler­tid ikke så lett å gjø­re, et­ter­som det unek­te­lig vil lig­ne et for­søk på å på­vir­ke etter­forsk­nin­gen av Trump-kam­pan­jens på­ståt­te for­bin­del­ser til Russ­land, hvor hans egen fa­mi­lie nå står helt i sen­trum av etter­forsk­nin­gen.

Etter at Ses­sions er­klær­te seg in­ha­bil i sa­ken, lig­ger det for­mel­le an­sva­ret for Russ­land-etter­forsk­nin­gen hos vise­jus­tis­mi­nis­ter Rod Ro­sen­stein – en knusk­tørr by­rå­krat som har et plett­fritt ryk­te på begge si­der av det po­li­tis­ke spekt­rum. Det er Ro­sen­stein som har an­sva­ret for å kon­trol­le­re og til­de­le res­sur­ser til Ro­bert Mu­el­ler, den tid­li­ge­re FBI-DI­rek­tø­ren som har fått job­ben med å etter­fors­ke de på­ståt­te rus­sis­ke for­bin­del­se­ne. Og det er der­for Ro­sen­stein som til syv­en­de og sist har sis­te ord om Mu­el­lers an­set­tel­ses­for­hold.

LIGNER EN BE­VISST STRATEGI

Etter ame­ri­kansk tra­di­sjon fun­ge­rer jus­tis­de­par­te­men­tet re­la­tivt uav­hen­gig fra den po­li­tis­ke le­del­sen i Det hvi­te hus.

Om Trump fikk en po­li­tisk lo­jal per­son inn i stil­lin­gen som jus­tis­mi­nis­ter, og som ikke er in­ha­bil i spørs­må­let om rus­sisk inn­blan­ding i pre­si­dent­valg­kam­pen, vil pre­si­den­ten ha langt stør­re kon­troll over etter­forsk­nin­gen av på­stan­de­ne.

Der­for ligner mobbe­kam­pan­jen mot Ses­sions en be­visst strategi. Om jus­tis­mi­nis­te­ren selv sier opp, vil det løse et po­li­tisk pro­blem for Do­nald Trump.

Da nett­mob­bin­gen be­gyn­te i slut­ten av for­ri­ge uke, er­klær­te Ses­sions, som var en av Trumps tid­ligs­te og ster­kes­te støtte­spil­le­re un­der valg­kam­pen, at han ikke har noen pla­ner om å si opp.

– Jeg har tenkt å fort­set­te så len­ge det er pas­sen­de, sa jus­tis­mi­nis­te­ren på en presse­kon­fe­ran­se.

Men etter hvert som Trumps mob­be- kam­pan­je øker i om­fang, vil det sam­me spørs­må­let stå skre­vet på veg­gen hver dag Ses­sions kom­mer på jobb: Hvor len­ge vil du yd­my­ke deg selv?

71 år gam­le Jeff Ses­sions fra­tråd­te sin mange­åri­ge plass i Se­na­tet for å bli jus­tis­mi­nis­ter, og om han går av, er han i rea­li­te­ten fer­dig i den po­li­tis­ke ver­den. Uan­sett ut­fall sen­der Trump et sig­nal til sine stats­rå­der med den­ne utra­di­sjo­nel­le per­so­nal­po­li­tik­ken: Alt an­net enn blind lo­ja­li­tet vil bli møtt med kon­se­kven­ser fra sje­fens hold.

TED CRUZ OG RUDY GIULIANI

Selv om Jeff Ses­sions svel­ger yd­my­kel­se­ne, er det mu­lig at Trump til syv­en­de og sist gir ham spar­ken. Med Twit­ter-mel­din­ge­ne har Trump skapt en storm om sin egen mi­nis­ter til en grad hvor hans skjeb­ne nå ser ut til å ha blitt skre­vet.

Blant de mu­li­ge er­stat­nin­ge­ne som ano­ny­me kil­der i Det hvi­te hus nev­ner over­for ame­ri­kans­ke medi­er, fin­ner man New Yorks tid­li­ge­re bor­ger­mes­ter, Rudy Giuliani, og se­na­tor Ted Cruz, som var Trumps sto­re ri­val i det re­pub­li­kans­ke pri­mær­val­get.

En even­tu­ell ny jus­tis­mi­nis­ter må imid­ler­tid be­la­ge seg på et hardt av­hør når han el­ler hun skal god­kjen­nes av Se­na­tet. Uan­sett hvem det måt­te bli, vil ved­kom­men­de bli møtt med krav fra De­mo­kra­te­ne om å er­klæ­re seg in­ha­bil i Russ­land-sa­ken – for å sik­re at den lig­ger uten­for pre­si­den­tens rekke­vid­de. Og da er Trump like langt.

Re­pub­li­ka­ner­ne vil igjen stå i en si­tua­sjon hvor de vil bli nødt til å for­sva­re sin pre­si­dents al­ter­na­ti­ve po­li­tis­ke le­der­stil.

FOTO: NTB SCANPIX

Do­nald Trump og Jeff Ses­sions.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.