Hov­den al­pin­an­legg satser lang­sik­tig

Faedrelandsvennen - - ØKONOMI - TEKST: RU­NE ØIDNE REINERTSEN ru­ne.o.reinertsen@fvn.no

Sånn pas­se bunn­lin­jer fra heis­sel­ska­pet og den til­knyt­te­de ser­ve­rings­virk­som­he­ten på Hov­den i 2016. Men det inn­går i ho­ved­ei­e­rens plan.

– Vi kun­ne en­kelt ha for­bed­ret års­re­sul­ta­tet ved å kut­te ned på åp­nings­ti­der, re­du­se­re prep­ping av løy­per og sløy­fet kon­ser­ter, for ek­sem­pel. Men vi satser lang­sik­tig, minst 15-20 år fram i tid, og er av­hen­gi­ge av å gjø­re merke­va­ren Hov­den sta­dig mer at­trak­tiv, sier Roger Ha­gel Sør­li (47).

På Hov­den er han en sen­tral per­son. Han er do­mi­ne­ren­de ei­er i Hov­den Al­pin Ut­vik­ling AS, hvis dat­ter­sel­ska­per kon­trol­le­rer al­pin­an­leg­get, den til­knyt­te­de ser­ve­rings­virk­som­he­ten og en ut­byg­gings­ak­ti­vi­tet som nå be­gyn­ner å bli svært så kon­kret.

– NORMALÅR I 2016

– At 2016-over­skud­det i heis­sel­ska­pet Hov­den Al­pin­sen­ter end­te la­ve­re enn året før, skyl­des del­vis eks­tra­or­di­næ­re inn­tek­ter i 2015, pluss at vi bruk­te egne kref­ter på å ut­vi­de løype­net­tet i fjor. Så 2016 var mer av et normalår enn 2015. Dess­uten lig­ger det sto­re in­ves­te­rin­ger i heis­an­leg­get, og de av­skri­ves langt ras­ke­re enn bruks­ver­di­en re­du­se­res. Så også det må ses på sikt. Når det gjel­der Hov­den Al­pin Ser­ve­ring, lei­er sel­ska­pet lo­ka­ler av et søs­ter­sel­skap, så da blir det et hen­sikts­mes­sig­hets­spørs­mål hvor inn­tekts­strøm­men le­des, kom­men­te­rer Sør­li.

BYG­GER UT

Ut­byg­ging er nevnt. Til­ba­ke i mars 2013 be­ret­tet sam­me Roger Ha­gel Sør­li om pla­ner for opp­til én mil­li­ard kro­ner. De om­fat­tet lei­lig­hets­ho­tell, kon­fe­ranse­sen­ter og opp­til 4000 senge­plas­ser i 500 bo­en­he­ter.

– Nede i bun­nen av bak­ken er 400 bo­en­he­ter god­kjent av kom­mu­nen og vi er i gang med byg­ging både der og på Hovdenut. Pla­ne­ne vi­dere­fø­res så ab­so­lutt, men vi kan ikke pøse alt inn i mar­ke­det på én gang. Ut­byg­gin­gen skjer grad­vis, og vi må hele ti­den føl­ge med på pris­ni­vå­et. Det er ge­vins­te­ne fra hytte- og lei­lig­hets­salg som skal fi­nan­siere in­ves­te­rin­ge­ne i de stør­re an­leg­ge­ne, for­kla­rer Sør­li.

EIERSKAPET

Han er for øv­rig ikke ale­ne om å eie bu­tik­ken. På top­pen av sel­skaps­kon­struk­sjo­nen lig­ger hol­ding­sel­ska­pet Hov­den Al­pin Ut­vik­ling AS. Det ei­es med 65 pro­sent av Form In­vest Hov­den AS, hvor Roger Ha­gel Sør­li er klart størs­te, men ikke enes­te ak- sjo­nær. De øv­ri­ge 35 pro­sent av hol­ding­sel­ska­pet ei­es av Mami­to AS. Bak det står As­le Øystein Thor­set Skog­stad og hans to døt­re Mar­te Ste­im­ler Thor­set og Mie Ma­ri Tor­set Ar­gel.

Mi­no­ri­tets­an­del til tross: Ved sist års­skif­te had­de Mami­to AS hele 22,8 mil­lio­ner kro­ner til gode fra Hov­den Al­pin Ut­vik­ling AS, mens ma­jo­ri­tets­ei­er Form In­vest Hov­den AS «bare» stod opp­ført med 2,7 mill. som til­gode­ha­ven­de.

– Å, ja. Det er ikke pen­ger som Mami­to har stilt opp med, men de­ler av opp­gjør­s­um­men etter at Thor­sets ski­sen­ter og mine ei­en­dom­mer ble slått sam­men i én sel­skaps­kon­struk­sjon for noen år si­den. Igjen vi­ser det lang­sik­tig­he­ten i det vi hol­der på med, un­der­stre­ker Roger Ha­gel Sør­li.

ARKIVFOTO: ROALD AN­KER­SEN

Bil­det er fra pås­ka 2016. Roger Ha­gel Sør­li (t.v.) er sen­tral i mye av det som skjer på Hov­den, mens Stu­re Chris­ti­an Bo­dahl-pile­gård er dag­lig le­der for Hov­den Al­pin­sen­ter AS.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.