Rødt kjem­per for kraft­for­ed­len­de in­du­stri

Faedrelandsvennen - - MENING - YNGVE KRONSTAD-JO­HAN­SEN, in­du­stri­ar­bei­der og stor­tings­kan­di­dat Rødt Vest-ag­der

Rødt vil kjem­pe mot byg­ging av nye eks­port­kab­ler om vi får plass på Stor­tin­get, vi vil kjem­pe for kraft­for­ed­len­de in­du­stri. NVE ana­ly­ser vi­ser at det kan bli 30 pro­sent dy­re­re strøm i Sør-nor­ge frem mot 2030.

Når strøm­men blir dy­re­re blir det vans­ke­lig å dri­ve kraft­for­ed­len­de in­du­stri i Nor­ge. Tap av grønn in­du­stri, ar­beids­plas­ser, verdi­ska­ping og vel­ferd kan bli re­sul­ta­tet. Der­for sier Rødt nei til nye eks­port­kab­ler og ja til kraft­for­ed­len­de in­du­stri i Nor­ge.

Iføl­ge Nor­ges vass­drags- og energi­di­rek­to­rat (NVE) kraft­mar­keds­ana­ly­se fra de­sem­ber 2016, blir det dy­re­re strøm i Sør-nor­ge enn el­lers i lan­det frem mot 2030. I ana­ly­sen står det: «..Sam­ti­dig blir Sør-nor­ge knyt­tet tet­te­re sam­men med res­ten av Euro­pa. Det gir med våre for­ut­set­nin­ger høy­ere kraft­pris i Sør-nor­ge, slik at da­gens bil­de snus og at kraft­pri­sen i snitt blir noe høy­ere i sør enn i nord». NVE me­ner at kraft­pri­sen vil øke med 30 pro­sent frem mot 2030. Det er for­bru­ker­ne og in­du­stri­en som må be­ta­le med dy­re­re nett­leie og strøm når nye eks­port­kab­ler kos­ter mel­lom 80 og 140 mil­li­ar­der.

Nor­ges nest størs­te eks­port­næ­ring er kraft­kre­ven­de in­du­stri, med 11 000 ar­beids­plas­ser. Smelte­verk, mi­ne­ral, pa­pir- og pe­tro­kje­misk in­du­stri er noe av rygg­ra­den i norsk in­du­stri og svært av­gjø­ren­de for dis­trikts-nor­ge. I nes­ten al­le be­drif­ter er kost­na­de­ne til kraft høy­ere enn til ar­beids­kraft. Det er in­gen­ting som be­tyr mer for in­du­stri­en enn lang­sik­tig til­gang på elek­trisk kraft til kon­kur­ranse­dyk­tig pris. Rødt øns­ker en for­ny­ing ek­sis­te­ren­de vann­kraft­verk som be­gyn­ner å tære på al­de­ren. Vann­kraf­ten er Nor­ges sto­re for­trinn for frem­ti­dig grønn in­du­stri. Der re­gje­rin­gen øns­ker salg og pri­va­ti­se­ring av vann­kraft for kort­sik­tig pro­fitt, vil Rødt sat­se på res­tau­re­ring og ef­fek­ti­vi­se­ring av ca 330 ek­sis­te­ren­de vann­kraft­verk.

Ener­gi fra vann­kraf­ten har vært bære­bjel­ken for norsk øko­no­mi i over hund­re år og den har all­tid vært na­sjo­nens fel­les­for­mue. KRF, Ar­bei­der­par­ti­et og Høy­re, har al­le stått for en stor­stilt pri­va­ti­se­ring av stats­eide sel­ska­per i hver sine re­gje­rings­pe­rio­der.

Stat­skog, Stat­nett, Fly­to­get, Stat­oil og Te­le­nor er ek­semp­ler på sel­ska­per Sta­ten har pri­va­ti­sert. Nå står del­pri­va­ti­se­ring av Stat­kraft for tur, om Høy­re får vil­jen sin. Stat­kraft sty­rer 50 pro­sent av vann­res­sur­se­ne i Nor­ge.

Stem­mer du Rødt, gir du din stem­me til et miljø­par­ti som vil kjem­pe for sta­bi­li­tet i kraft­for­ed­len­de in­du­stri, og som er imot pri­va­ti­se­rin­gen av våre fel­les na­tur­res­sur­ser. Stem Rødt - For­di fel­les­skap fun­ge­rer!

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.