Svar til Re­mi Jen­sen

Faedrelandsvennen - - MENING - PE­DER JO­HAN PEDERSEN, Na­tur­vern­for­bun­det i Vest-ag­der

Ja, Re­mi Jen­sen, klart Na­tur­vern­for­bun­det dri­ver po­li­tikk i til­legg til an­net ar­beid!

●● Når vi en­ga­sje­rer oss for å be­skyt­te na­tur og arts­mang­fol­det er vi selv­føl­ge­lig en po­li­tisk ak­tør i den for­stand at vi sø­ker å på­vir­ke el­ler end­re be­slut­nin­ger som etter vårt syn vil øde­leg­ge el­ler for­rin­ge na­tur­ver­di­er. Vi gjør det på en rek­ke må­ter, der­iblant media. Noe Re­mi Jen­sen har mer­ket seg. Det er hyg­ge­lig. Men parti­po­li­tisk? Selv­føl­ge­lig ikke.

I vår or­ga­ni­sa­sjon er for øv­rig hele den po­li­tis­ke parti­flo­ra­en re­pre­sen­tert, og med et med­lems­tall på nær 23000 vil det selv­føl­ge­lig være uli­ke syn på fle­re sa­ker. Kan­skje også på det å li­be­ra­li­se­re vann­scoo­ter­bru­ken.

Mitt verv som lo­kal­po­li­ti­ker slut­tet for 6 år si­den. Det må sies å være til­strek­ke­lig ka­ran­tene­tid. Men ved for­ri­ge kom­mune­valg ble jeg valgt inn i kon­troll­ut­val­get i Søg­ne kom­mu­ne gjen­nom et valg­tek­nisk sam­ar­beid med par­ti­ene Frp, Venst­re, Ap, Sp og SV. Sær­lig parti­po­li­tisk tror jeg mitt verv i kon­troll­ut­val­get ikke kan sies å være.

Na­tur­vern­for­bun­det har ved fle­re valg gått gjen­nom par­ti­enes pro­gram­mer og ran­gert dem etter den vekt par­ti­ene har gitt na­tur- og miljø­spørs­mål. Det er vel ikke over­ras­ken­de at SV, MDG og Venst­re kom­mer best ut, Høy­re og Frp dår­ligst. Og na­tur­ver­net har dår­li­ge kår med da­gens re­gje­ring som umid­del­bart etter re­gje­rings­skif­te fjer­net or­det vern fra Miljø­vern­de­par­te­men­tet. Høy­re var en vik­tig støtte­spil­ler, sær­lig i sa­ker om klas­sisk na­tur­vern.

Dess­ver­re for­svant verdi­par­ti­et Høy­re i spørs­må­let om å øke mo­to­ri­sert ferd­sel i ut­mark gjen­nom å li­be­ra­li­se­re bru­ken av snø­scoo­te­re og vann­scoo­te­re. Og, om du tar deg tid til å gå inn på Na­tur­vern­for­bun­dets hjem­mer­side, vil du fin­ne sam­men­fal­len­de syn der med oss i Vest-ag­der. For øv­rig var Na­tur­vern­for­bun­det sam­men i en al­li­an­se med lan­dets størs­te mil­jø – og fri­lufts­or­ga­ni­sa­sjo­nert til for­svar for ro og still­het på fjel­let og på sjø­en, mot å åpne for lyst­bruk av snø­scoo­ter­re og lek med vann­scoo­te­re.

Vi får til­bake­mel­din­ger og gjør selv ob­ser­va­sjo­ner om hen­del­ser ved bruk av vann­scoo­te­re, og to av dis­se bruk­te jeg som ek­semp­ler.

Men jeg har mer­ket meg rå­det ditt, Re­mi Jen­sen om ikke å byg­ge vår hold­ning til vann­scoo­te­re på egne opp­le­vel­ser; som fra Flekkerøya.

For Na­tur­vern­for­bun­det er bru­ken av vann­scoo­te­re ikke et spørs­mål om like­stil­ling med and­re far­kos­ter, men om kyst­sona er tjent med øket mo­to­ri­sert ferd­sel, støy og uro. Vi me­ner nei, og ar­bei­der der­for po­li­tisk for å re­du­se­re miljø­be­last­nin­gen i den ind­re skjær­går­den. Der har vi kan­skje sam­men­fal­len­de in­ter­es­ser.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.