Svar om pen­sjon

Faedrelandsvennen - - MENING - KA­RI HENRIKSEN, stor­tings­re­pre­sen­tant Ap Vest-ag­der

Det er ikke lett å få øye på hva Per Frey me­ner er løgn i sitt inn­legg den 11.7.

●● Han an­gri­per Ar­bei­der­par­ti­et ved å frem­stil­le pen­sjons­end­rin­ge­ne vi har fore­slått ved å kal­le det for løgn. En grov på­stand som han ikke un­der­byg­ger.

Tvert imot be­kref­ter han begge po­en­ge­ne i vår pen­sjons­re­form: pen­sjo­nis­te­ne skal ikke gå i mi­nus med vårt for­slag og han be­kref­ter rik­tig­he­ten av at de sis­te tre åre­ne har pen­sjo­nis­te­ne hatt ne­ga­tiv inn­tekts­vekst. Tre år med fi­nans­mi­nis­ter og ar­beids­mi­nis­ter fra FRP og Stats­mi­nis­ter fra Høy­re. Det­te vil Ar­bei­der­par­ti­et snu. Med Ar­bei­der­par­ti­ets for­slag til mo­dell vil­le en pen­sjo­nist med 300 000 kro­ner i inn­tekt fått om lag 7 400 kro­ner mer i pen­sjon enn de har fått med Frp/ Høy­re-re­gje­ring. De vil­le ald­ri gått i mi­nus i år hvor lønns­ta­ker­ne går i pluss. I til­legg vil­le 9 av 10 pen­sjo­nis­ter fått la­ve­re inn­tekts­skatt med Aps for­slag til skatte­opp­legg.

Jeg re­gist­re­rer at Frey, sam­men med Høy­re og Frem­skritts­par­ti­et, fin­ner det vik­ti­ge­re å an­gri­pe Ar­bei­der­par­ti­et enn å fak­tisk fin­ne løs­nin­ger som gag­ner pen­sjo­nis- tene. Jeg hå­per de and­re par­ti­ene er mer rea­le og stem­mer for for­sla­get når det kom­mer til Stor­tin­get slik at det får fler­tall. Når det gjel­der de and­re på­stan­de­ne i Frey sitt inn­legg, hen­vi­ser jeg til å sjek­ke fak­tisk.no.

Etter en gjen­nom­gang av Høy­res skry­te­re­kla­me på P4, kon­klu­de­rer fak­tisk.no med føl­gen­de: «De fire sis­te åre­ne har ar­beids­le­dig­he­ten økt, og den øko­no­mis­ke veks­ten gått ned. Stikk i strid med hva som på­stås i re­kla­men.»

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.