Stør­re, sti­li­ge­re og stapp­full av ut­styr

Det fin­nes egent­lig in­gen gode grun­ner len­ger for ikke å kjø­pe Opel. Det fin­nes man­ge for å se nær­me­re på nye Opel In­sig­nia.

Faedrelandsvennen - - MOTOR -

Opel er i flyt­so­nen i Nor­ge, ikke minst tak­ket være vold­som in­ter­es­se for el­bi­len Am­pe­ra-e. Men det skjer og har skjedd mye mer fra Opels side den sis­te ti­den som er verd å mer­ke seg. Og mer er un­der­veis de nær­mes­te må­ne­de­ne når to nye suv-er duk­ker opp, Cross­land og Grand­land.

I dis­se da­ger lan­se­res nye In­sig­nia, and­re ge­ne­ra­sjon av Opels stor­bil. Og den er blitt stør­re, vak­re­re og inne­hol­der så mye ut­styr til en svært fol­ke­lig pris, at Opel til de gra­der ut­ford­rer kon­kur- ren­te­ne.

Så spørs det bare om nors­ke bil­kun­der er i stand til å gjø­re som vi gjor­de på 90-tal­let da Opel had­de en mar­keds­an­del på over ti pro­sent; nem­lig å gi Opel en real sjan­se i den knall­har­de bil­kjøp­kon­kur­ran­sen.

STOR­BIL

Vi star­ter med det ytre. Også for­ri­ge ge­ne­ra­sjon In­sig­nia var en sti­lig og tøff bil. Men ny­kom­me­ren har løf­tet seg også på det­te om­rå­det. In­sig­nia er en lek­ker stor­bil en fat­tig centi­me­ter un­der fem­me­te­ren i leng­de. Og der noen kla­get på litt lite plass til ba­ga­sje og pas­sa­sje­rer tid­li­ge­re, er det nå masse­vis av plass å bolt­re seg på.

Den langt stør­re bi­len vei­er fak­tisk rundt 175 kilo mind­re enn for­ri­ge ut­ga­ve. Det er bra både for pris, for­bruk og kjøre­egen­ska­per.

Vi ble im­po­nert da nye Ast­ra ble lan­sert i fjor med stan­dard­ut­styr som vil­le kos­tet flesk på svært man­ge and­re bi­ler. Her føl­ger In­sig­nia til de gra­der opp. Det er kun Pre­mi­um-ut­ga­ven som tas inn til Nor­ge, og bi­len le­ver opp til nav­net. Du får blant an­net Bose­an­legg, na­vi­ga­sjon, head up-dis­play, in­duk­sjons­la­ding av mo­bil­te­le­fo­ner, led ma­trix lys­sys­tem, opp­var­met ratt, var­me i bak­se­te­ne, 8-veis sete­jus­te­ring og 4-veis elek­trisk jus­ter­bar kors­rygg­støt­te. Og i til­legg kjø­ling og mas­sa­sje i sto­le­ne. Det sis­te er fak­tisk det enes­te av ut­styr du må be­ta­le for, 6900 kro­ner kos­ter det. Og det er verdt det.

HEAD-UP DIS­PLAY

Head-up dis­play­et ble vi im­po­nert over. Vi har sett man­ge litt kji­pe løs­nin­ger på det­te med en slags plast­pla­te som kom­mer opp fra dash­bor­det. Her er det et or­dent­lig head-up dis­play i front­ru­ten som du kan jus­te­re styr­ke og høy­de på og i til­legg til fart få opp na­vi­ga­sjons­in­struk­sjo­ner, tur­tel­ler og ra­dio­ka­na­ler.

Stan­dard sik­ker­hets­ut­styr er blant an­net adap­tiv crui­se-kon­troll, auto­ma­tisk nød­brems, ak­tiv fil­hol­der­as­sis­tent og kol­li­sjons­vars­ling med fot­gjen­ger­opp­da­gel­se.

Alt ut­sty­ret er fak­tisk et av de bes­te ar­gu­men­te­ne for å vel­ge In­sig­nia.

LYS I TOPPKLASSE

Lys­sys­te­met er også verd noen fle­re ord. Vi har prøvd led ma­trix­lyk­te­ne på Ast­ra og ble im­po­nert.

FOTO: TOR MJAALAND

Nye Opel In­sig­nia er blitt en skik­ke­lig stor­bil, len­gre enn Vol­vo V90.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.