Sør­lan­dets løpe­mil­jø i sorg

Fri­idretts­fa­mi­li­en på Sør­lan­det er i sorg etter at den iv­ri­ge lø­pe­ren Nils Ru­ne Bue (30) døde brått søn­dag.

Faedrelandsvennen - - SPORT - TEKST: RU­NE STENSLAND ru­ne.stensland@fvn.no - 97597785

– Det var et sjokk å få den­ne be­skje­den. Nils Ru­ne var godt likt av al­le, og en mer all­si­dig idretts­mann skal du lete len­ge etter, sier Kal­le Glom­sa­ker.

Han er le­der for Vest-ag­der fri­idretts­krets og har også vært tre­ner i MHI helt si­den 1980. I man­ge år har han fulgt løps­ut­vik­lin­gen til Bue, som han også har hatt som elev på Vass­myra ung­doms­sko­le.

Bues fa­mi­lie har valgt å være åpne om døds­fal­let, og den­ne uka har minne­ord og støtte­er­klæ­rin­ger strøm­met til, også i so­sia­le medi­er. Han ble fun­net død i sin seng i Mandal man­dag. År­sa­ken er ennå ikke kjent.

– EN SKIK­KE­LIG FARGEKLATT

Fa­ren Kris­ten Bue (64) var den som fikk søn­ne­ne Nils Ru­ne og lille­bro­ren Ro­bert (27) in­ter­es­ser­te i lø­ping i opp­veks­ten. Sam­men had­de de plan­lagt nok en tur til Ber­lin ma­ra­ton i høst.

Nils Ru­ne Bues pers på ma­ra­ton var på den me­get ha­bi­le ti­den 2 ti­mer, 48 mi­nut­ter og 19 se­kun­der. Han har tid­li­ge­re vun­net blant an­net Man­dals ma­ra­ton og har hev­det seg sterkt i Ter­reng­ka­ru­sel­len. Ofte tok han og fa­ren sam­men tu­ren til i Kris­tian­sand, som for fa­rens ved­kom­men­de in­ne­bæ­rer to­talt 12 mils kjø­ring til og fra Øysle­bø for å løpe fire kilo­me­ter i ka­ru­sel­len.

– Nils Ru­ne var en skik­ke­lig fargeklatt. En sprud­len­de glad og god gutt som all­tid had­de en god kom­men­tar på lur, sier le­der i Kris­tian­sand Løpe­klubb, Finn Kollstad og ut­dy­per:

– Idretts­gle­den sto all­tid i sen­trum. Han var gjer­ne den førs­te som tok deg imot til et løp, og sto som re­gel igjen for å pra­te et­ter­på.

ALL­SI­DIG IDRETTS­MANN

Opp gjen­nom drev Bue med fotball, der han var på krets­la­get som Mk-keeper i gutte­klas­sen, og med bas­ket­ball, lang­renn og coss­fit. Men det var lø­ping som var den sto­re li­den­ska­pen. I et inn­legg til Lo­kal­s­por­ten i fjor skrev han om sin nær­mest be­set­tel­se etter å slå fa­rens per­son­li­ge re­kord i ma­ra­ton på to ti­mer, 47 mi­nut­ter og 17 se­kun­der. I det skri­ver han blant an­net om seg selv:

«Vil­je­gi­ring kal­les det. Vil­jen til å gi litt eks­tra selv om man ikke har noe eks­tra. Det er en egen­skap jeg vet jeg sit­ter på, og det er en egen­skap jeg er full­sten­dig av­hen­gig av for å slå fa­ren min.» I sam­me inn­legg kon­klu­de­rer han «Pap­pas tid ry­ker i Ham­burg Ma­rat­hon el­ler Ber­lin Ma­rat­hon nes­te år, bare vent og se!»

– Jeg er over­be­vist om at han had­de slått beste­ti­den min om han had­de fått leve len­ger. Han var så iv­rig, så iv­rig, og vil bli sterkt sav­net av sin bror, mor, far og øv­ri­ge fa­mi­lie, sier pap­pa Kris­ten.

Han sier at egen lyst til å fort­set­te å løpe har fått seg en so­lid knekk, men hå­per den vil kom­me til­ba­ke igjen. Det hå­per også Kal­le Glom­sa­ker, som ro­ser fa­ren for å ha fulgt opp søn­ne­ne på løpe­ba­nen i en år­rek­ke.

– Egent­lig bur­de Nils Ru­ne få et eget minne­løp. Er det noen som had­de for­tjent det, må det være ham, sier Glom­sa­ker.

Nils Ru­ne Bue be­gra­ves fre­dag 4. au­gust kl. 12.30 i Øysle­bø kir­ke.

FOTO: GURI SÆTERLID

Nils Ru­ne Bue fra Mandal hev­det seg godt i Ter­reng­ka­ru­sel­len. Her er han i front i et løp fra i vår.

ARKIVFOTO: FÆDRE­LANDS­VEN­NEN

På det­te bil­det fra 2014 gjør Nils Ru­ne Bue og far Kris­ten seg kla­re til å løpe nok et ka­ru­selløp i Kris­tian­sand.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.