100 pro­sent sik­ker på at han blir stats­mi­nis­ter

Ap-leder Jo­nas Gahr Stø­re lo­ver al­le un­der 27 år jobb. Nå hyl­les han av ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal (KRF) i Ven­ne­sla.

Faedrelandsvennen - - NYHETER -

Gahr Stø­re leg­ger ikke skjul på at ti må­ne­der med ikke-bor­ger­lig fler­tall på må­lin­ge­ne hjel­per godt på selv­til­li­ten.

– Det er 46 da­ger til val­get og som et hopp­renn. Når man set­ter ut­for, nyt­ter det ikke å tvi­le og strek­ke knær­ne. Der­for er jeg sik­ker på at jeg skal bli stats­mi­nis­ter, sier Gahr Stø­re over fiske­sup­pa på Pi­der Ro på fiske­bryg­ga.

GARANTERER UNG­DOM JOBB

Gahr Stø­re er nett­opp fer­dig med in­ter­es­san­te be­drifts­be­søk på Elkem So­lar og Ska­ger­ak­fisk (se egen sak).

– Jeg er lei av å høy­re Høyre­folk snak­ke om hva som er pro­ble­met, i ste­det for å hand­le, kom­mer det kon­tant fra Gahr Stø­re når vi tar opp leve­kårs­ut­ford­rin­ge­ne i Ag­der og at Ha­rald Fur­re har etter­lyst en egen stat­lig sat­sing på ind­re Ag­der.

– Sam­me med kunn­skaps­mi­nis­te­ren. Han be­skri­ver pro­ble­me­ne med ung­dom som fal­ler ut. De har alt­så hatt an­sva­ret for løs­nin­ger i snart fire år.

Ap-le­de­ren gjen­tar det han har sagt de sis­te da­ge­ne. Han vil ga­ran­te­re at kom­mu­ne­ne tar an­svar for at al­le ung­dom­mer født etter 1990 som står i fare for å hav­ne uten­for ar­beid og som kan ar­bei­de, får seg noe å gjø­re - en mid­ler­ti­dig jobb el­ler sko­le­ring. Al­le skal med.

– Vi tren­ger en na­sjo­nal dug­nad. Jeg vet nes­ten ikke om noe ver­re enn ung­dom som vil, men som ikke får lov. El­ler ung­dom som fø­ler de ikke du­ger og som mis­ter all selv­til­lit. Vi tren­ger hver enes­te. Hver og en av dem be­tyr så mye, sier Ap-le­de­ren, før han leg­ger til:

– Men jeg no­te­rer at høyre­folk lat­ter­lig­gjør mitt for­slag. Det sier gans­ke mye...

JUBEL I VEN­NE­SLA

Hos Ven­ne­sla-ord­fø­rer Tor­hild Brans­dal fra KRF hø­rer han der­imot jubel. Da Fædre­lands­ven­nen fo­ku­ser­te på de 40.000 sør­len­din­ge­ne i ar­beids­dyk­tig al­der som er på Nav i vin­ter (nær­me­re en tre­del av den yr­kes­akt­ve be­folk­nin­gen), fore­slo KRF i Ven­ne­sla en re­form:

– Min parti­fel­le Ray­mond Bærø lan­ser­te for­søk med om­for­de­ling av Navs mid­ler - slik at vi i ste­det for pas­siv trygd hel­ler kan gi al­le inn­byg­ge­re til­bud om ar­beid i en privat be­drift el­ler i det of­fent­li­ge. Sig­na­le­ne fra Gahr Stø­re er mu­sikk i mine ører - og han og jeg har snak­ket gans­ke mye om dis­se tin­ge­ne. Ven­ne­sla er kla­re til å star­te for­søk, sier Brans­dal.

– Brans­dal i Ven­ne­sla er en klok Krf-er jeg hå­per på enda mer sam­ar­beid med etter val­get, re­spon­de­rer Gahr Stø­re.

Til det sva­rer Brans­dal, som også er Krfs andre­kan­di­dat til Stor­tin­get i Vest-ag­der:

– Jeg ute­luk­ker ikke noe, men vi får ven­te til etter val­get. Jeg er kom­for­ta­bel med lands­møte­ved­ta­ket om pri­mært Høy­re, Venst­re og Krf-re­gje­ring.

Krfs nest­le­der Kjell In­golf Rop­stad har nær­mest ute­luk­ket re­gje­rings­sam­ar­beid med Ap.

FRPS RETORIKK

Gahr Stø­re vil ikke kom­men­te­re den in­ter­ne de­bat­ten i KRF, men han sier han har pro­ble­mer med å for­stå at krist­ne vel­ge­re støt­ter re­to­rik­ken til Frp:

– Stig­ma­ti­se­ring av men­nes­ker som kom­mer uten­fra, el­ler på and­re må­ter er uli­ke fra oss, bry­ter med det verdi­set­tet jeg står for med min krist­ne over­be­vis­ning, sier Ap-le­de­ren og fort­set­ter:

– Jeg me­ner det er i ar­bei­der­be­ve­gel­sens so­li­da­ri­tets­tra­di­sjon og den krist­ne neste­kjær­lig­hets­tra­di­sjo­nen noe av den al­ler fi­nes­te po­li­tik­ken ut­for­mes. Al­le er uni­ke, al­le har rett til men­neske­verd og rett­fer­dig­het.

Der­for sier Gahr Stø­re også at den al­ler vik­tigs­te valg­kamp­sa­ken for Ap og ham selv blir ar­beid til al­le og en stor­sat­sing på ung­dom som fal­ler uten­for.

FELLESSKAP

– Men blir det fle­re ar­beids­plas­ser av høy­ere skatt?

– Det har i al­le fall ikke blitt fle­re av la­ve­re skatt med den nå­væ­ren­de re­gje­ring. Yr­ke­san­de­len går ned. Det er dra­ma­tisk for vel­fer­den i fram­ti­den. Vi vil øke skat­te­ne med 15 mil­li­ar­der for å sik­re fel­les­go­de­ne. Øk­te for­skjel­ler er in­gen løs­ning på noe, sva­rer Gahr Stø­re.

Han tror folk er enig med ham. Må­lin­ger vi­ser at Ap kan vin­ne man­da­ter langs kys­ten fra Nord­vest­lan­det til Vest­fold, ak­ku­rat der han har valgt å kjø­re sin førs­te valg­tur­né:

– Det­te er om­rå­det som har mer­ket kri­se­ne mest de sis­te åre­ne. Der­for for­tel­ler det­te meg noe vel­dig vik­tig. Folk vil ha trygg­het

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.